Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2003 In Vietnamese

Thông điệp ngày 25/01/2003
“Các con thân mến! Với thông điệp này, Mẹ mời gọi các con bằng một cách thức mới hãy cầu nguyện cho hòa bình. Ðặc biệt hôm nay khi hòa bình đang trong khủng hoảng, các con là những người cầu nguyện vàmang chứng nhân tới hòa bình. Hỡi các con nhỏ, hãy là hòa bình trong thế giới không có hòa bình này. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ" 01/2003

Thông điệp ngày 25/02/2003
“Các con thân mến! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình. Như Mẹ đã nói với các con, hôm nay, Mẹ lập lại với các con, hỡi các con nhỏ, chỉ có cầu nguyện và ăn chay mới có thể ngăn chặn được chiến tranh. Hòa bình là một món quà quí giá từ Thiên Chúa. Hãy tìm kiếm, cầu xin và các con sẽ nhận được. Hãy nói về hòa bình và mang hòa bình trong trái tim các con. Hãy nuôi dưỡng nó như một bông hoa cần có nước, dịu dàng và ánh sáng. Hãy là người mang hòa bình đến cho người khác. Mẹ ở với các con và cầu bầu cho tất cả các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 02/2003

Thông điệp ngày 25/03/2003
“Các con thân mến! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Hãy cầu nguyện với trái tim, hỡi các con nhỏ, và đừng mất niềm hy vọng bởi vì Thiên Chúa yêu thương các tạo vật của Ngài. Người ước mong cứu các con, từng mỗi người một, qua việc Mẹ đến nơi đây. Mẹ mời gọi các con tới con đường thánh thiện. Hãy cầu nguyện, vì trong cầu nguyện các con mở lòng ra cho thánh ý của Thiên Chúa; trong cách này, trong mọi điều các con làm, các con nhận ra được chương trình của Thiên Chúa trong các con và qua các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 03/2003

Thông điệp ngày 25/04/2003
“Các con thân mến! Hôm nay, M? m?i g?i các con hãy c?u nguy?n cho hòa bình. Hãy c?u nguy?n v?i trái tim, h?i các con nh?, v d?ng m?t ni?m hy v?ng b?i vì Thiên Chúa yêu thuong các t?o v?t c?a Ngài. Ngu?i u?c mong c?u các con, t?ng m?i ngu?i m?t, qua vi?c M? d?n noi dây. M? m?i g?i các con t?i con du?ng thánh thi?n. Hãy c?u nguy?n, vì trong c?u nguy?n các con m? lòng ra cho thánh ý c?a Thiên Chúa; trong cách này, trong m?i di?u các con làm, các con nh?n ra du?c chuong trình c?a Thiên Chúa trong các con và qua các con. Cám on các con dã dáp l?i M? g?i". 4/2003

Thông điệp ngày 25/05/2003
“Các con thân mến! Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện. Hãy canh tân lời cầu nguyện cá nhân của các con và trong một cách đặc biệt hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp các con cầu nguyện với trái tim. Mẹ cầu bầu cho các con, hỡi các con nhỏ, và mời gọi tất cả các con hãy hoán cải. Nếu các con hoán cải, thì tất cả những người chung quanh các con cũng sẽ được canh tân và lời cầu nguyện sẽ là niềm vui cho họ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.". 05/2003

Thông điệp ngày 25/6/2003
Các con thân mến! Mẹ kêu gọi các con với niềm vui lớn lao hãy sống các thông điệp của Mẹ. Mẹ ở với các con và Mẹ cám ơn các con đã áp dụng trong cuộc sống những điều mà Mẹ đã nói với các con. Mẹ kêu gọi các con hãy canh tân các thông điệp của Mẹ hơn nữa, với lòng hăng hái và niềm vui. Ước gì lời cầu nguyện được các con thực hành hằng ngày. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ
". 06/2003

Thông điệp ngày 25/7/2003
Các con thân mến! >Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện cho tới khi lời cầu nguyện trở thành một niềm vui cho các con. Chỉ trong cách này, mỗi người các con sẽ khám phá được sự bình an trong trái tim và tâm hồn các con sẽ được thỏa mãn. Các con sẽ cảm thấy cần làm chứng đến người khác về tình yêu mà các con đang cảm thấy trong trái tim và trong đời sống các con. Mẹ ở với các con và cầu bầu trước Thiên Chúa cho tất cả các con.  Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ
". 07/2003

Thông điệp ngày 25/8/2003
Các con thân mến! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy cảm tạ Thiên Chúa trong trái tim các con về những hồng ân mà Ngài ban cho các con, cũng như qua những dấu hiệu và những màu sắc trong thiên nhiên. Thiên Chúa muốn lôi kéo các con lại gần hơn với Ngài, và  thúc đẩy các con dâng lên Ngài vinh quang và lời cảm tạ. Vì thế, hỡi các con nhỏ, Mẹ mời gọi các con  một lần nữa hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, và đừng quên rằng Mẹ ở với các con. Mẹ cầu bầu trước Thiên Chúa cho mỗi các con cho tới khi niềm vui của các con nơi Thiên Chúa được trọn hảo. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ."
08/2003

Thông điệp ngày 25/9/2003
"Các con thân mến! Hôm nay Mẹ mời gọi các con tới gần trái tim Mẹ hơn. Chỉ trong cách này, các con mới thấu hiểu được quà tặng sự hiện diện của Mẹ ở đây giữa các con. Hỡi các con nhỏ, Mẹ ước muốn dẫn dắt các con tới Trái tim của Chúa Giêsu Con Mẹ, nhưng các con kháng cự và không muốn mở trái tim các con ra cho cầu nguyện. Một lần nữa, hỡi các con nhỏ, Mẹ kêu gọi các con đừng điếc tai nhưng hãy thấu hiểu lời mời gọi của Mẹ, là sự cứu độ cho các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ". 09/2003

Thông điệp ngày 25/10/2003
"Các con thân mến! Mẹ mời gọi các con một lần nữa tận hiến chính bản thân các con cho Trái Tim Mẹ và Trái Tim Chúa Giêsu, Con Mẹ. Hỡi các con nhỏ, Mẹ ước muốn hướng dẫn tất cả các con trên con đường hoán cải và nên thánh. Chỉ trong cách này, qua các con, chúng ta mới có thể hướng dẫn nhiều thêm những linh hồn đến con đường cứu độ. Đừng trì hoãn, hỡi các con nhỏ, nhưng hãy nói với tất cả trái tim của các con rằng: "Con muốn giúp Chúa Giêsu và Mẹ Maria để có nhiều thêm những anh em và chị em nhận biết con đường nên thánh". Bằng cách này, các con sẽ cảm thấy hài lòng là những người bạn của Chúa Giêsu. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 10/2003

Thông điệp ngày 25/11/2003
"Các con thân mến! Mẹ mời gọi các con thời gian này hãy dành thời giờ lớn lao hơn nữa cho cầu nguyện. Trong thời gian này, hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện để Chúa Giêsu được sinh ra trong trái tim tất cả mọi người, đặc biệt trong trái tim những người chưa biết đến Ngài. Hãy là tình yêu, niềm vui và bình an trong thế giới bất ổn này. Mẹ ở với các con và cầu bầu trước Thiên Chúa cho mỗi người các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ" 11/2003

Thông điệp ngày 25/12/2003
"Các con thân mến! Hôm nay, Mẹ chúc lành cho tất cả các con với Chúa Giêsu, Con Mẹ trong vòng tay, và Mẹ mang Chúa, Người là Vua của Bình an, đến với các con, để Ngài ban cho các con bình an của Ngài. Mẹ ở với các con và Mẹ yêu thương tất cả các con, hỡi các con nhỏ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ" 12/2003


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/16/2004