Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2004 In Lithuanian

2004 sausio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien aš kviečiu jus melstis. Melskitės, vaikeliai, ypatingu būdu už visus tuos, kurie dar nėra pažinę Dievo meilės. Melskitės, kad jų širdys atsivertų ir priartėtų prie mano širdies ir mano Sūnaus Jėzaus Širdies, jog mes galėtumėme juos perkeisti į taikos ir meilės žmones. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 01/2004

2004 vasario 25-tos žinia "Brangūs vaikai, taip pat ir šiandien, kaip niekada iki šiol, aš kviečiu jus atverti savo širdis mano pranešimams. Vaikeliai, būkite tie, kurie kelia savo sielas į Dievą, o ne tie, kurie atsitolina. Aš esu su jumis ir myliu jus ypatinga meile. Tai yra atgailos ir atsivertimo laikas. Iš visos širdies aš kviečiu jus atsiduoti man visa savo širdimi, tuomet jūs pamatysite, kad jūsų Dievas yra didis, nes Jis duos jums gausybę palaiminimų ir ramybę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 02/2004


Mūsų Mergelės kasmetinis apsireiškimas Mirjanai Dragicevic-Soldo 2004 m. kovo 18 d

"Brangūs vaikai, ir šiandien, žvelgdama į jus meilės pilna širdimi, trokštu jums pasakyti, kad tai, ko jūs atkakliai ieškote, tai, ko jūs ilgitės, vaikeliai, yra prieš jus. Pakanka, kad išvalytoje širdyje jūs suteikiate pirmąją vietą mano Sūnui, ir tuomet jūs galėsite regėti. Klausykite manęs ir leiskite man vesti jus į tai motinišku keliu."


2004 kovo 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien, aš kviečiu jus atverti save maldai. Ypač dabar, šiuo malonės laiku, atverkite savo širdis, vaikeliai, išreikškite savo meilę Nukryžiuotajam. Tik šiuo būdu, jūs atrasite taiką, ir malda iš jūsų širdies pradės plaukti į pasaulį. Būkite pavyzdžiu, vaikeliai, ir akstinu daryti gera. Aš esu šalia ir myliu jus visus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 03/2004

2004 balandžio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien, aš kviečiu jus gyventi mano pranešimais dar didesniame nuolankume ir meilėje, kad Šventoji Dvasia galėtų pripildyti jus Jo malone ir stiprybe. Tik šiuo būdu jūs būsite taikos ir atlaidumo liudytojais. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 04/2004

2004 gegužės 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien aš raginu jus pasiaukoti mano Širdžiai ir mano Sūnaus Jėzaus Širdžiai. Tik šiuo būdu jūs būsite vis daugiau mano kiekvieną dieną ir vienas kitą vis daugiau įkvėpsite šventumui. Šiuo būdu džiaugsmas viešpataus jūsų širdyse ir jūs būsite taikos bei ramybės nešėjais. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 05/2004

2004 birželio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien džiaugsmas yra mano širdyje. Aš trokštu dėkoti jums, kad darote mano planą įgyvendinamą. Kiekvienas iš jūsų yra svarbus, todėl, vaikeliai, melskitės ir džiūgaukite su manimi dėl kiekvienos širdies, kuri atsivertė ir tapo taikos pasaulyje instrumentu. Maldos grupės yra galingos, ir per jas, vaikeliai, galiu matyti, kad Šventoji Dvasia veikia pasaulyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 06/2004

2004 liepos 25-tos žinia "Brangūs vaikai, iš naujo jus kviečiu: būkite atviri mano pranešimams. Trokštu, vaikeliai, patraukti visus jus arčiau savo Sūnaus Jėzaus; todėl melskitės ir pasninkaukite. Ypatingai kviečiu jus melstis mano intencijomis, kad galėčiau jus perduoti savo Sūnui Jėzui, kad Jis perkeistų ir atvertų jūsų širdis meilei. Kai turėsite meilę širdyje, jumyse viešpataus taika. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 07/2004

2004 rugpjūčio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, kviečiu jus visus atsiversti savo širdyse. Apsispręskite, kaip ir pirmomis mano atėjimo čia dienomis, pilnai pakeisti savo gyvenimą. Tokiu būdu, vaikeliai, jūs turėsite jėgų atsiklaupti ir atverti savo širdis Dievui. Dievas išgirs jūsų maldas ir atsakys į jas. Prieš Dievą užtariu kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 08/2004

2004 rugsėjo 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien kviečiu jus būti meile ten, kur yra neapykanta, ir maistu ten, kur yra alkis. Atverkite savo širdis, vaikeliai, ir leiskite savo rankoms būti ištiestoms ir dosnioms, kad per jus kiekvienas kūrinys galėtų dėkoti Dievui Kūrėjui. Melskitės, vaikeliai, ir atverkite savo širdis Dievo meilei, nes jūs negalite, jei nesimeldžiate. Todėl, melskitės, melskitės, melskitės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 09/2004

2004 spalio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, dabar yra malonės šeimai metas, todėl kviečiu jus atnaujinti maldą. Tegu Jėzus būna jūsų šeimos širdyje. Maldoje išmokite mylėti visa, kas šventa. Sekite šventųjų gyvenimu taip, kad jie būtų jūsų skatintojai ir mokytojai šventumo keliu. Tegu kiekviena šeima tampa meilės liudytoja šiame pasaulyje be maldos ir taikos. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 10/2004

2004 lapkričio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, šiuo metu kviečiu jus visus melstis mano intencijomis. Ypač, vaikeliai, melskitės už tuos, kurie dar nepažino Dievo meilės ir neieško Dievo Gelbėtojo. Jūs, vaikeliai, būkite mano ištiestos rankos ir savo pavyzdžiu patraukite juos arčiau mano Širdies ir mano Sūnaus Širdies. Dievas atlygins jums malonėmis ir visokiu palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 11/2004

2004 gruodžio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, su dideliu džiaugsmu ir šiandien nešu ant rankų savo Sūnų Jėzų jums; Jis laimina jus ir kviečia jus taikai. Melskitės, vaikeliai, ir būkite narsūs Gerosios Naujienos liudytojai kiekvienoje situacijoje. Tik šiuo būdu Dievas jus laimins ir duos jums visa, ko Jo prašote tikėjime. Esu su jumis tol, kol Visagalis man leidžia. Užtariu kiekvieną iš jūsų su didele meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 12/2004


METINIS PASIRODYMAS JAKOV’UI 2004 m. gruodžio 25 d.:

"Brangūs vaikai, šiandien, malonės dieną, su mažu Jėzumi ant rankų, ypatingu būdu kviečiu jus atverti savo širdis ir pradėti melstis. Vaikeliai, prašykite Jėzaus gimti kiekvieno jūsų širdyje ir pradėti viešpatauti jūsų gyvenime. Melskite Jį malonės, kad galėtumėte atpažinti Jį visada ir kiekviename asmenyje. Vaikeliai, prašykite Jėzaus meilės, nes tik su Dievo meile jūs galite mylėti Dievą ir visus žmones. Nešu jus visus savo širdyje ir duodu jums savo motinišką palaiminimą."


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/03/2005