Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2007 In Lithuanian

2007 m. sausio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, padėkite Šventąjį Raštą matomoje vietoje savo šeimoje ir skaitykite jį. Tokiu būdu jūs atrasite maldą širdimi, ir jūs mąstysite apie Dievą. Nepamirškite, kad jūs gyvuojate kaip gėlė lauke, kuri matoma iš toli, bet išnyksta per akimirką. Vaikeliai, palikite gerumo ir meilės ženklą kur beeitumėte, ir Dievas jus laimins savo gausiu palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 01/2007

2007 m. vasario 25-tos žinia "Brangūs vaikai, Atverkite savo širdį Dievo gailestingumui šiuo Gavėnios laiku. Dangiškasis Tėvas trokšta išlaisvinti kiekvieną iš jūsų iš nuodėmės vergijos. Todėl, vaikeliai, pasinaudokite šiuo laiku ir susitikdami su Dievu per išpažintį palikite nuodėmę ir apsispręskite šventumui. Darykite tai iš meilės Jėzui, kuris Savo krauju jus visus atpirko, kad būtumėte laimingi ir ramybėje. Nepamirškite, vaikeliai, jūsų laisvė yra jūsų silpnumas (silpnoji vieta), todėl rimtai laikykitės mano pranešimų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 02/2007

2007 m. kovo 25-tos žinia "Brangūs vaikai, aš trokštu iš visos širdies padėkoti jums už jūsų Gavėnios pasiaukojimus (išsižadėjimus). Aš trokštu įkvėpti jus ir toliau gyventi pasninkaujant atvira širdimi. Per pasninką ir pasiaukojimą, vaikeliai, jūs būsite stipresni tikėjime. Dieve jūs rasite tikrą ramybę per kasdienę maldą. Aš esu su jumis ir aš nepavargau. Aš trokštu visus jus pasiimti į Dangų, todėl kasdien apsispręskite šventumui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 03/2007

2007 m. balandžio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien aš vėl kviečiu jus į atsivertimą. Atverkite savo širdis. Tai – malonės metas, kol esu su jumis, išnaudokite tai. Sakykite: “tai yra laikas mano sielai”. Aš esu su jumis ir myliu jus begaline meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 04/2007

2007 m. gegužės 25-tos žinia "Brangūs vaikai, melskite su manimi Šventąją Dvasią, kad Ji vestų jus ieškant Dievo valios jūsų šventumo kelyje. Ir jūs, kurie esate toli nuo maldos, atsiverskite ir, savo širdies tyloje, ieškokite išgelbėjimo savo sielai bei puoselėkite tai maldoje. Aš laiminu kiekvieną jūsų individualiai savo motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 05/2007

2007 m. birželio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien su dideliu džiaugsmu širdyje kviečiu jus į atsivertimą. Vaikeliai, nepamirškite, kad jūs visi esate svarbūs šiame didžiame plane, kurį Dievas vykdo per Medžiugorje. Dievas trokšta atversti visą pasaulį ir pakviesti jį į išgelbėjimą ir į kelią link Jo, kuris yra viso kas gyva pradžia ir pabaiga. Ypatingu būdu, vaikeliai, iš savo širdies gelmių kviečiu jus atverti save šiai dideliai malonei, kurią Dievas duoda per mano buvimą čia. Aš trokštu padėkoti kiekvienam iš jūsų už aukas ir maldas. Aš esu su jumis ir laiminu jus visus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 06/2007

2007 m. liepos 25-tos žinia "Brangūs vaikai, šiandien, jūsų parapijos globėjo dieną, kviečiu jus atkartoti šventųjų gyvenimus. Tegu jie jums būna pavyzdžiu ir padrąsinimu šventumo gyvenimui. Tegu malda jums būna kaip oras, kurį įkvepiate, o ne našta. Vaikeliai, Dievas atskleis jums savo meilę, ir jūs patirsite džiaugsmą, kad esate mano mylimieji. Dievas jus laimins ir teiks jums malonės gausą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 07/2007

2007 m. rugpjūčio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien kviečiu jus atsiversti. Tegu jūsų gyvenimas, vaikeliai, atspindi Dievo gerumą, o ne neapykantą ir neištikimybę. Melskitės, vaikeliai, kad malda galėtų tapti jūsų gyvybe. Šiuo būdu, savo gyvenime atrasite ramybę ir džiaugsmą, kuriuos Dievas duoda tiems, kurie atveria savo širdį Jo meilei. Ir jūs, kurie esate toli nuo Dievo gailestingumo, atsiverskite, kad Dievas negalėtų tapti kurčias jūsų maldoms ir kad jums nebūtų per vėlu. Todėl, šiuo malonės laiku atsiverskite ir suteikite Dievui pirmąją vietą savo gyvenime. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 08/2007

2007 m. rugsėjo 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien raginu jus visus, kad jūsų širdys degtų dar karštesne meile Nukryžiuotajam, ir nepamirškite, kad iš meilės jums Jis atidavė savo gyvybę už jūsų išgelbėjimą. Vaikeliai, medituokite ir melskitės, kad jūsų širdys būtų atviros Dievo meilei. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 09/2007

2007 m. spalio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, Dievas mane pasiuntė pas jus iš meilės, kad vesčiau jus išganymo keliu. Daugelis iš jūsų atvėrė savo širdis ir priėmė mano pranešimus. Tačiau daugelis pasiklydo šiame kelyje taip niekada ir nepažinę Meilės Dievo visa širdimi. Ir todėl jus kviečiu: būkite meilė ir šviesa ten, kur yra tamsa ir nuodėmė. Esu su jumis ir laiminu jus visus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 10/2007

2007 m. lapkričio 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Šiandieną, kada šlovinate Kristų, visos kūrinijos Karalių, trokštu, kad Jis būtų jūsų gyvenimo Karalius. Tik dovanodami, vaikeliai, galite suvokti Jėzaus aukos už kiekvieną iš jūsų dovaną ant kryžiaus. Vaikeliai, dovanokite laiką Dievui, kad Jis galėtų jus perkeisti ir pripildyti savo malonės, kad ir jūs būtumėte malone kitiems. Jums, vaikeliai, aš esu maloninga meilės dovana, kuri kyla iš Dievo šiam neramiam pasauliui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 11/2007

2007 m. lapkričio 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Su dideliu džiaugsmu nešu jums Taikos Karalių, kad Jis jus palaimintų savuoju palaiminimu. Pagarbinkite Jį ir skirkite laiko Kūrėjui, kurio ilgisi jūsų širdis. Nepamirškite, kad esate praeiviai šioje žemėje ir, kad materialinė gerovė gali jums duoti nedaug džiaugsmo, o mano Sūnaus dėka jums duotas amžinasis gyvenimas. Tam esu su jumis, kad jus nuvesčiau link to, ko ilgisi jūsų širdis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!" 12/2007


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/28/2007