Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2007 In Slovak

Posolstvo z 25. januára 2007 "Drahé deti! Dajte Sväté Písmo na viditeľné miesto vo vašej rodine a čítajte ho. Tak spoznáte modlitbu srdca a vaše myšlienky budú v Bohu. Nezabúdajte, že ste pominuteľní ako poľný kvet, ktorý je vidieť len z diaľky a o chvíľu zmizne. Drahé deti, zanechávajte znamenia dobroty a lásky všade, kde prechádzate a Boh vás požehná plnosťou Svojho požehnania. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 01/2007

Posolstvo z 25. februára 2007 "Drahé deti! Otvorte vaše srdce v tomto pôstnom čase Božiemu milosrdenstvu. Nebeský otec chce každého z vás zbaviť otroctva hriechu. Preto, dietky , využite dobre tento čas a prostredníctvom stretnutia s Bohom vo spovedi odovzdajte hriech a rozhodnite sa pre svätosť. Urobte to z lásky k Ježišovi, ktorý vás všetkých vykúpil svojou krvou, aby ste boli šťastní a v pokoji. Nezabúdajte, dietky, vaša sloboda je vašou slabosťou, preto nasledujte moje posolstvá s vážnosťou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/2007

Posolstvo z 25. marca 2007 "Drahé deti! Chcem sa vám zo srdca poďakovať za vaše pôstne odriekania. Chcem vás povzbudiť, aby ste naďalej žili pôst s otvoreným srdcom. Pôstom a odriekaním, dietky, budete silnejší vo viere. V Bohu nájdete skutočný pokoj cez každodennú modlitbu. Ja som s vami a nie som unavená. Chcem vás zobrať všetkých so sebou do neba, preto sa každý deň rozhodujte pre svätosť. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 03/2007

Posolstvo z 25. apríla 2007 "Drahé deti! Aj dnes vás znova pozývam k obráteniu. Otvorte vaše srdcia. Toto je čas milosti, kým som s vami, využite ho. Povedzte: ‘Toto je čas pre moju dušu.’ Ja som s vami a milujem vás nezmerateľnou láskou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 04/2007

Posolstvo z 25. mája 2007 "Drahé deti! Modlite sa so mnou k Duchu Svätému, aby vás viedol v hľadaní Božej vôle na ceste vašej svätosti. A vy, ktorí ste ďaleko od modlitby, obráťte sa a v tichu vášho srdca hľadajte spásu pre vašu dušu a sýťte ju modlitbou. Žehnám vás všetkých jednotlivo svojím materinským požehnaním. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 05/2007

Posolstvo z 25. júna 2007 "Drahé deti! Aj dnes vás s veľkou radosťou v srdci vyzývam k obráteniu. Dietky, nezabúdajte, že ste všetci dôležití v tomto veľkom pláne, ktorý Boh uskutočňuje prostredníctvom Medjugorja. Boh chce obrátiť celý svet a volať ho ku spáse a na cestu k Nemu, ktorý je začiatok a koniec každého stvorenia. Zvláštnym spôsobom, dietky, z hĺbky svojho srdca vás všetkých volám, aby ste sa otvorili tejto veľkej milosti, ktorú vám Boh dáva skrze moju prítomnosť tu. Chcem poďakovať každému z vás za obety a modlitby. Som s vami a všetkých vás žehnám. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 06/2007

Posolstvo z 25. júla 2007 "Drahé deti! Dnes, na deň patróna vašej farnosti, vás vyzývam k napodobovaniu života svätých. Nech sú vám príkladom a povzbudením k životu svätosti. Nech je pre vás modlitba ako vzduch, ktorý vdychujete, a nie príťažou. Dietky, Boh vám odhalí svoju lásku a vy zakúsite radosť, že ste moji milovaní. Boh vás požehná a dá vám hojnosť milosti. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 07/2007

Posolstvo z 25. augusta 2007 "Drahé deti! Aj dnes vás volám k obráteniu. Nech váš život, dietky, je odrazom Božej dobroty a nie nenávisti a vierolomnosti. Modlite sa, dietky, aby sa modlitba stala pre vás životom. Tak spoznáte vo vašom živote pokoj a radosť, ktorú Boh dáva tým, ktorí majú srdce otvorené Jeho láske. A vy, ktorí ste vzdialení od Božieho milosrdenstva, obráťte sa, aby sa Boh neodmlčal k vašim modlitbám a aby to pre vás nebolo neskoro. Preto sa obráťte v tomto čase milosti a dajte Boha na prvé miesto vo vašom živote. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 08/2007

Posolstvo z 25. septembra 2007 "Drahé deti! Aj dnes vás všetkých volám, aby vaše srdcia zahoreli vrúcnejšou láskou pre Ukrižovaného a nezabúdajte, že z lásky k vám dal svoj život, aby ste boli spasení. Dietky, meditujte a modlite sa, aby sa vaše srdce otvorilo Božej láske. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 09/2007

Posolstvo z 25. októbra 2007 "Drahé deti! Boh ma poslal medzi vás z lásky, aby som vás viedla na cestu spásy. Mnohí z vás otvorili svoje srdcia a prijali moje posolstvá, ale mnohí sa stratili na tejto ceste a nikdy nepoznali Boha lásky celým srdcom. Preto vás volám, aby ste boli láskou a svetlom tam, kde je temnota a hriech. Ja som s vami a všetkých vás žehnám. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 10/2007

Posolstvo z 25. novembra 2007 "Drahé deti! Dnes, keď slávite Krista, Kráľa všetkého stvorenstva, prajem si, aby On bol Kráľom vašich životov. Iba cez dávanie, dietky, môžete pochopiť dar Ježišovej obety na kríži za každého z vás. Dietky, dajte Bohu čas, aby vás premenil a naplnil vás svojou milosťou, aby ste vy mohli byť milosťou pre iných. Dietky, pre vás som darom milosti a lásky, ktorá pochádza od Boha pre tento nepokojný svet. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 11/2007

Posolstvo z 25. decembra 2007 "Drahé deti! S veľkou radosťou vám prinášam Kráľa Pokoja, aby vás požehnal Svojím požehnaním. Klaňajte sa Mu a dajte čas Stvoriteľovi, po ktorom túži vaše srdce. Nezabúdajte, že ste na tejto zemi pútnikmi a veci vám môžu dať malé radosti, kým prostredníctvom môjho Syna sa vám daruje večný život. Preto som s vami, aby som vás viedla k tomu, po čom túži vaše srdce. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 12/2007


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/02/2008