Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2008 In Slovak

Posolstvo z 25. januára 2008 "Drahé deti! S časom pôstu sa približujete k času milosti. Vaše srdce je ako zoraná pôda a je pripravená prijať ovocie, z ktorého vyrastie dobro. Vy, dietky, ste slobodné, aby ste si vybrali dobro alebo zlo. Preto vás volám, aby ste sa modlili a postili. Zasievajte radosť a ovocie radosti bude vo vašich srdciach rásť pre vaše dobro a druhí ho uvidia a prijmú cez váš život. Zrieknite sa hriechu a vyberte si večný život. Ja som s vami a prihováram sa za vás u svojho Syna. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 01/2008

Posolstvo z 25. februára 2008 "Drahé deti! V tomto čase milosti vás opäť volám k modlitbe a odriekaniu. Nech je váš deň pretkaný malými vrúcnymi modlitbami pre všetkých tých, ktorí nespoznali Božiu lásku. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/2008

Posolstvo z 25. marca 2008 "Drahé deti! Volám vás, aby ste pracovali na svojom vnútornom obrátení. Stále ste ďaleko od stretnutia s Bohom vo vašom srdci. Preto strávte o to viac času v modlitbe a adorácii Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej, aby vás On zmenil a vložil do vašich sŕdc živú vieru a túžbu po večnom živote. Všetko je pominuteľné, dietky, iba Boh nie je pominuteľný. Ja som s vami a povzbudzujem vás láskou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 03/2008

Posolstvo z 25. apríla 2008 "Drahé deti! Aj dnes vás všetky pozývam, aby ste rástli v Božej láske ako kvet, ktorý cíti teplé jarné lúče. Takto aj vy, dietky, rastite v Božej láske a prinášajte ju všetkým tým, ktorí sú vzdialení od Boha. Hľadajte Božiu vôľu a robte dobre tým, ktorých vám Boh dal do cesty, a buďte svetlom a radosťou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 04/2008

Posolstvo z 25. mája 2008 "Drahé deti! V tomto čase milosti, keď Boh mi dovolil byť s vami, dietky, vás opäť volám k obráteniu. Pracujte na spáse sveta zvláštnym spôsobom, kým som s vami. Boh je milosrdný a dáva zvláštne milosti, preto ich žiadajte prostredníctvom modlitby. Ja som s vami a nenechávam vás samých. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 05/2008

Posolstvo z 25. júna 2008 "Drahé deti! Aj dnes vás s veľkou radosťou v srdci volám, aby ste ma nasledovali a počúvali moje posolstvá. Buďte radostnými nositeľmi pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Ja som s vami a všetkých vás žehnám s mojím Synom Ježišom, Kráľom pokoja. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 06/2008

Posolstvo z 25. júla 2008 "Drahé deti! V tomto čase, keď myslíte na fyzický odpočinok, vás volám k obráteniu. Modlite sa a pracujte tak, aby vaše srdce túžilo po Bohu Stvoriteľovi, ktorý je skutočným odpočinkom pre vašu dušu a telo. Nech vám On odhalí Svoju tvár a dá vám Svoj pokoj. Ja som s vami a prihováram sa u Boha za každého z vás. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 07/2008

Posolstvo z 25. augusta 2008 "Drahé deti! Aj dnes vás volám k osobnému obráteniu. Vy buďte tými, ktorí sa budú obracať a svojím životom budú svedčiť, milovať, odpúšťať a prinášať radosť Vzkrieseného do tohto sveta, v ktorom môj Syn zomrel a v ktorom ľudia necítia potrebu hľadať Ho a objaviť Ho vo svojom živote. Klaňajte sa Mu a nech vaša nádej je nádejou pre srdcia, ktoré Ježiša nemajú. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 08/2008

Posolstvo z 25. septembra 2008 "Drahé deti! Nech je váš život opäť rozhodnutím pre pokoj. Buďte radostnými nositeľmi pokoja a nezabúdajte, že žijete v čase milosti, v ktorom vám Boh skrze moju prítomnosť dáva veľké milosti. Neuzatvárajte sa, dietky, ale dobre využívajte tento čas a hľadajte dar pokoja a lásky pre svoj život, aby ste sa tak mohli stať svedkami pre iných. Žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 09/2008

Posolstvo z 25. októbra 2008 "Drahé deti! Zvláštnym spôsobom vás všetky volám modliť sa na moje úmysly, aby sa prostredníctvom vašich modlitieb zastavil Satanov plán s týmto svetom, ktorý je každým dňom vzdialenejší od Boha a stavia sa na miesto Boha a ničí všetko, čo je krásne a dobré v duši každého z vás. Preto sa, dietky, vyzbrojte modlitbou a pôstom, aby ste si uvedomovali, ako veľmi vás Boh miluje, a plňte Božiu vôľu. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 10/2008

Posolstvo z 25. novembra 2008 "Drahé deti! Aj dnes vás volám v tomto čase milosti k modlitbe za to, aby sa malý Ježiš narodil vo vašom srdci. Nech On, ktorý je sám pokoj, dáva pokoj celému svetu cez vás. Preto sa, dietky, modlite bez prestania za tento rozbúrený svet bez nádeje, aby ste sa mohli stať svedkami pokoja pre všetkých. Nech nádej prúdi vo vašich srdciach ako rieka milosti. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 11/2008

Posolstvo z 25. decembra 2008 "Drahé deti! Ponáhľate sa, pracujete, zhromažďujete – ale bez požehnania. Nemodlíte sa! Dnes vás volám, aby ste sa zastavili pred jasličkami a rozjímali o Ježišovi, ktorého vám aj dnes dávam, aby vás požehnal a pomohol vám pochopiť, že bez neho nemáte žiadnu budúcnosť. Preto, dietky, odovzdajte svoj život do rúk Ježiša, aby vás On viedol a chránil vás pred každým zlom. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 12/2008


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/30/2008