Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2008 In Thai

สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 มกราคม 2551 “ลูกๆที่รัก! ในช่วงเวลาแห่งมหาพรตซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานนี้ หัวใจของลูกเปรียบเสมือนดินที่ได้รับการพรวนและมันพร้อมที่จะรับผลชึ่งจะเติบโตเป็นสิ่งที่ดีงาม ลูกน้อยเอ๋ย ลูกมีอิสระที่จะเลือกความดีหรือความชั่ว ดังนั้นแม่จึงเรียกให้ลูกสวดภาวนาและพลีกรรมอดอาหาร จงเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความปีติและดอกผลแห่งความยินดีจะงอกงามในหัวใจของลูกเพื่อประโยชน์ของลูกและผู้อื่นจะเห็นและรับผลนี้ผ่านชีวิตของลูก จงละทิ้งบาปและเลือกชีวิตนิรันดร แม่อยู่กับลูกและวิงวอนเพื่อลูกต่อพระพักตร์พระบุตรของแม่ ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่”


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 “ลูกๆที่รัก! ในช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานนี้ แม่ขอเรียกลูกใหม่อีกครั้งให้สวดภาวนาและสละตนเอง ขอให้แต่ละวันของลูกมีการภาวนาแบบสั้นๆ ด้วยความร้อนรนอยู่บ่อยๆ เพื่อคนที่ยังไม่รู้จักความรักของพระเจ้า ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่”


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 มีนาคม 2551 “ลูกๆที่รัก! แม่เรียกลูกให้ทำงานเพื่อการกลับใจของตัวลูกเอง จิตใจของลูกยังอยู่ห่างจากความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ดังนั้นจงใช้เวลาสวดภาวนาและเข้าเฝ้าพระเยซูในศีลมหาสนิทมากยิ่งขึ้น เพื่อว่าพระองค์จะได้เปลี่ยนแปลงตัวของลูกและประทานความเชื่อที่มีชีวิตและความปรารถนาในชีวิตนิรันดร์แก่ใจของลูก ลูกน้อยเอ๋ย ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ยั่งยืน มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง แม่อยู่กับลูกและให้กำลังใจแก่ลูกด้วยความรักของแม่ ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่”


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 เมษายน 2551 “ ลูกๆที่รัก! ในวันนี้เช่นกัน แม่เรียกลูกทุกคนให้เจริญเติบโตในความรักของพระเป็นเจ้าเหมือนดั่งดอกไม้ที่สัมผัสแสงสว่างอันอบอุ่นของฤดูใบไม้ผิล ด้วยวิธีนี้ ตัวลูกเอง ลูกน้อยเอ๋ย จงเติบโตในความรักของพระเป็นเจ้าและนำความรักนี้ไปสู่ทุกคนที่อยู่ห่างไกลพระเจ้า จงแสวงหาน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าและทำความดีแก่ผู้ที่พระเจ้าได้กำหนดไว้บนเส้นทางชีวิตของลูก และจงเป็นแสงสว่างและความยินดี ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่”


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 “ลูกๆที่รัก! ในช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานนี้ที่พระเป็นเจ้าทรงอนุญาตให้แม่อยู่กับลูก ลูกน้อยเอ๋ย แม่เรียกลูกให้กลับใจใหม่อีกครั้ง จงทำงานเพื่อความรอดของโลกด้วยวิธีที่พิเศษในระหว่างที่แม่อยู่กับลูก เนื่องจากพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาและพระหรรษทานพิเศษมากมาย ดังนั้นจงแสวงหาพระเมตตาและพระหรรษทานพิเศษเหล่านั้นด้วยการภาวนา แม่อยู่กับลูกและไม่ทิ้งลูกให้อยู่เพียงลำพัง ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่”


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 มิถุนายน 2551 (ครบรอบ 27 ปีแห่งการประจักษ์ทุกวันของแม่พระ "ลูกๆที่รัก! ในวันนี้เช่นกัน ด้วยความปีติยินดีในดวงใจของแม่ แม่เรียกลูกให้ติดตามแม่และรับฟังสาสน์ของแม่ จงเป็นผู้นำสันติสุขและความรักด้วยความชื่นชมยินดีแก่โลกนี้ซึ่งไร้สันติ แม่อยู่กับลูกและแม่ให้พรแก่ลูกทุกคนร่วมกับพระบุตรของแม่พระเยซูผู้เป็นสันติราชา ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่" 06/2008


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 "ลูกๆที่รัก! ในช่วงเวลานี้ขณะที่ลูกกำลังคิดถึงการพักผ่อนของร่างกาย แม่เรียกลูกให้กลับใจ จงสวดภาวนาและทำงานเพื่อว่าหัวใจของลูกจะได้กระหายหาพระเจ้าพระผู้สร้าง ผู้เป็นที่พักผ่อนที่แท้จริงของวิญญาณและร่างกายของลูก ขอพระองค์ทรงเผยพระพักตร์ของพระองค์แก่ลูกและประทานสันติสุขของพระองค์ให้แก่ลูก แม่อยู่กับลูกและเสนอคำวิงวอนเฉพาะพระพักตร์พระเป็นเจ้าเพื่อลูกแต่ละคน ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่" 07/2008


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 สิงหาคม 2551 "ลูกๆที่รัก! ในวันนี้เช่นกัน แม่เรียกลูกให้มีการกลับใจส่วนตัว ขอให้ลูกกลับใจและด้วยชีวิตของลูกเป็นพยาน จงรัก จงให้อภัยและนำความปีติยินดีของพระผู้ทรงฟื้นคืนชีพมาสู่โลก ที่ซึ่งพระบุตรของแม่ได้สิ้นพระชนม์และผู้คนไม่เห็นความจำเป็นในการแสวงหาพระเจ้าและพบพระองค์ในชีวิตของเขา ลูกได้เฝ้านมัสการพระองค์ ขอให้ความหวังของลูกเป็นความหวังแก่ดวงใจที่ปราศจากพระเยซูเจ้า ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่" 08/2008


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 กันยายน 2551 "ลูกๆที่รัก! ขอให้ชีวิตใหม่ของลูกเป็นการตัดสินใจเพื่อสันติภาพ จงเป็นผู้ที่มีสันติสุขด้วยความปิติยินดีและอย่าลืมว่าลูกอาศัยในช่วงเวลาแห่งหรรษทานที่พระเป็นเจ้าทรงมอบพระพรอย่างยิ่งใหญ่ให้แก่ลูกอาศัยการประทับอยู่ของแม่ ลูกน้อย อย่าปิดตนเองแต่จงใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์และแสวงหาพระพรแห่งสันติและความรักในชีวิตของลูกเพื่อว่าลูกจะได้เป็นพยานชีวิตแก่ผู้อื่น แม่ขอมอบพรของแม่ให้แก่ลูก ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่" 09/2008


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 ตุลาคม 2551 "ลูกๆที่รัก! ในทางที่พิเศษแม่เรียกลูกให้สวดภาวนาเพื่อความประสงค์ของแม่ เพื่อว่าอาศัยคำภาวนาของลูก ลูกจะได้หยุดยั้งแผนการของซาตานในโลกนี้ซึ่งเหินห่างจากพระเป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นทุกวัน โลกซึ่งวางตนไว้แทนที่ของพระเจ้าและกำลังทำลายทุกสิ่งที่ดีและสวยงามในวิญญาณของลูกแต่ละคน ดังนั้น ลูกน้อย จงป้องกันตนด้วยการภาวนาและการพลีกรรมอดอาหารเพื่อว่าลูกจะได้ตระหนักว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงรักลูกมากเพียงไรและปฏิบัติตนตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่" 10/2008


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 "ลูกๆที่รัก! ในวันนี้เช่นกันที่แม่เรียกลูกในช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานนี้ให้สวดวิงวอนให้พระเยซูองค์น้อยบังเกิดในดวงใจของลูก ขอให้พระองค์ซึ่งเป็นสันติแท้จริงประทานสันติภาพให้แก่โลกนี้ทั้งหมดอาศัยตัวของลูก ดังนั้นลูกน้อย จงสวดภาวนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อโลกโกลาหลใบนี้ที่ปราศจากความหวัง เพื่อว่าลูกจะได้เป็นพยานแห่งสันติภาพแก่ทุกๆคน ขอให้ความหวังไหลรินเข้าสู่ดวงใจของลูกดั่งลำธารแห่งพระพร ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่" 11/2008


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 ธันวาคม 2551 "ลูกๆที่รัก! ลูกๆกำลังวิ่ง กำลังทำงาน กำลังเก็บเกี่ยว แต่ปราศจากพระพร ลูกมิได้สวดภาวนา ในวันนี้แม่เรียกให้ลูกหยุดอยู่ตรงหน้าพระกุมารในรางหญ้าและพินิจพิจารณาถึงองค์พระเยซูซึ่งแม่มอบให้แก่ลูกในวันนี้เพื่อว่าพระองค์จะได้อวยพระพรแก่ลูก และช่วยให้ลูกเข้าใจว่าปราศจากพระองค์แล้วนั้นลูกไม่มีอนาคต ดังนั้นลูกน้อย จงมอบชีวติของลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูเพื่อให้พระองค์นำทางลูกและปกป้องลูกจากความชั่วร้ายทั้งมวล ขอบใจลูก ที่ได้ตอบ" 12/2008


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 03/23/2009