Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2009 In Slovak

Posolstvo z 25. januára 2009 "Drahé deti! Aj dnes vás volám k modlitbe. Nech je modlitba pre vás ako semienko, ktoré uložíte do môjho srdca a ja ho odovzdám svojmu Synovi Ježišovi na záchranu Vašich duší. Želám si, dietky, aby si každý z vás zamiloval večný život, ktorý je vašou budúcnosťou, a aby všetky svetské veci boli pre vás pomôckou na priblíženie sa k Bohu Stvoriteľovi. Ja som s vami takto dlho, pretože ste na zlej ceste. Iba s mojou pomocou, dietky, sa vám otvoria oči. Je mnoho tých, ktorí prežívaním mojich posolstiev pochopili, že sú na ceste svätosti smerom k večnosti. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 01/2009

Posolstvo z 25. februára 2009 "Drahé deti! V tomto čase odriekania, modlitby a pokánia vás opäť volám: choďte a vyspovedajte sa zo svojich hriechov, aby vám milosť mohla otvoriť srdcia, a dovoľte jej zmeniť vás. Obráťte sa, dietky, otvorte sa Bohu a Jeho plánu pre každého z vás. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/2009

Posolstvo z 25. marca 2009 "Drahé deti! V tomto čase jari, keď sa všetko prebúdza zo zimného spánku, vy tiež prebuďte svoje duše modlitbou, aby boli pripravené na prijatie svetla vzkrieseného Ježiša. Dietky, nech vás On pritiahne bližšie k svojmu Srdcu, aby ste sa stali otvorenými pre večný život. Modlím sa za vás a prihováram sa u Najvyššieho za vaše úprimné obrátenie. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 03/2009

Posolstvo z 25. apríla 2009 "Drahé deti! Dnes vás všetky volám, aby ste sa modlili za pokoj a boli jeho svedkami vo svojich rodinách, aby sa pokoj mohol stať najcennejším pokladom na tejto nepokojnej zemi. Ja som vašou Kráľovnou pokoja a vašou Matkou. Chcem vás viesť na ceste pokoja, ktorý pochádza iba od Boha. Preto modlite sa, modlite sa, modlite sa. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 04/2009

Posolstvo z 25. mája 2009 "Drahé deti! V tomto čase vás všetky volám, aby ste sa modlili za príchod Ducha Svätého na každú pokrstenú bytosť, aby vás Duch Svätý všetky obnovil a aby viedol na cestu svedectva vašej viery vás a všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a Jeho lásky. Ja som s vami a prihováram sa za vás pred Najvyšším. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 05/2009

Posolstvo z 25. júna 2009 "Drahé deti! Radujte sa so mnou, obráťte sa v radosti a vzdávajte Bohu vďaky za dar mojej prítomnosti medzi vami. Modlite sa, aby Boh bol vo vašich srdciach stredobodom vášho života a svedčte svojím životom, dietky, aby každé stvorenie mohlo pocítiť Božiu lásku. Buďte mojou otvorenou náručou pre všetky stvorenia, aby sa mohli viac priblížiť k Božej láske. Žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 06/2009

Posolstvo z 25. júla 2009 "Drahé deti! Nech je tento čas pre vás časom modlitby. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 07/2009

Posolstvo z 25. Aŭgust 2009 "Drahé deti! Dnes vás znova volám k obráteniu. Dietky, nie ste dosť sväté a nevyžarujete svätosť na iných, a preto modlite sa, modlite sa, modlite sa a pracujte na svojom osobnom obrátení, aby ste mohli byť znamením Božej lásky k iným. Ja som s vami a vediem vás k večnosti, po ktorej musí túžiť každé srdce. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 08/2009

Posolstvo z 25. septembra 2009 "Drahé deti, s radosťou vytrvalo pracujte na svojom obrátení. Ponúknite všetky svoje radosti a bolesti môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby som vás mohla viesť všetky k môjmu milovanému Synovi a aby ste mohli nájsť radosť v Jeho Srdci. Ja som s vami, aby som vás učila a viedla vás k večnosti. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 09/2009

Posolstvo z 25. októbra 2009 "Drahé deti! Aj dnes vám prinášam svoje požehnanie, všetky vás žehnám a volám vás, aby ste rástli na tejto ceste, ktorú začal Boh mojím prostredníctvom na vašu spásu. Modlite sa, postite sa a radostne svedčite o svojej viere, dietky, a vaše srdce nech je vždy naplnené modlitbou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 10/2009


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 11/16/2009