Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2009 In Thai

สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 มกราคม 2552 "ลูกๆที่รัก! ในวันนี้เช่นกันที่แม่เรียกลูกให้สวดภาวนา ขอให้การภาวนาของลูกเปรียบเสมือนเมล็ดพืชที่ลูกจะมอบไว้ในดวงใจของแม่และแม่จะมอบให้แก่พระเยซูพระบุตรของแม่เพื่อความรอดของวิญญาณของลูก ลูกน้อยแม่ปรารถนาให้ลูกแต่ละคนรักชีวิตนิรันดรซึ่งเป็นอนาคตของลูก และให้สิ่งของของโลกนี้เป็นเพียงสิ่งที่จะช่วยให้ลูกใกล้ชิดพระเป็นเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่ง แม่อยู่กับลูกนานเพียงนี้ก็เพราะว่าลูกกำลังเดินบนเส้นทางที่ผิด อาศัยความช่วยเหลือของแม่เท่านั้นลูกน้อย ลูกจะมองเห็น มีหลายคนที่ดำเนินชีวิตตามสาสน์ของแม่ ซึ่งทำให้เขาเข้าใจว่าเขากำลังเดินในหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์สู่ชีวิตนิรันดร ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่" 01/2009


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 "ลูกๆที่รัก! ในช่วงเวลาแห่งการพลีกรรม สวดภาวนาและชดเชยบาปนี้ แม่เรียกลูกใหม่ จงไปสารภาพบาปเพื่อว่าพระหรรษทานจะได้เปิดใจของลูก และช่วยให้ลูกเปลี่ยนแปลง ลูกน้อย จงกลับใจ จงเปิดตนต่อพระเป็นเจ้าและแผนการของพระองค์ในชีวิตของลูกแต่ละคน ขอบใจลูก" 02/2009


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 มีนาคม 2552 "ลูกๆที่รัก! ในฤดูใบไม้ผลินี้ ขณะที่ทุกสิ่งกำลังตื่นจากการหลับในช่วงฤดูหนาว จงปลุกวิญญาณของลูกให้ตื่นขึ้นด้วยการสวดภาวนาเพื่อจะได้พร้อมที่จะรับแสงสว่างของพระเยซูผู้ฟื้นคืนชีพ ลูกน้อย ให้พระคริสต์ นำลูกใกล้ชิดดวงหทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้น เพื่อว่าลูกจะได้เปิดตนต่อชีวิตนิรันดร แม่สวดภาวนาเพื่อลูกและวิงวอนเฉพาะพระพักตร์พระเป็นเจ้าผู้สูงสุดเพื่อการกลับใจอย่างแท้จริงของลูก ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่" 03/2009


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 เมษายน 2552 "ลูกๆที่รัก! ในวันนี้แม่เรียกลูกทุกคนให้สวดภาวนาเพื่อสันติสุขและให้เป็นพยานถึงสันติสุขนั้นในครอบครัวของลูกเพื่อว่าสันตินั้นจะได้กลายเป็นทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดบนแผ่นดินนี้ซึ่งไร้สันติ แม่เป็นราชินีแห่งสันติสุขและเป็นมารดาของลูก แม่ปรารถนาที่จะนำลูกสู่หนทางแห่งสันติสุขซึ่งมาจากพระเป็นเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้น ดังนั้นจงสวดภาวนา ภาวนา ภาวนา ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่" 04/2009


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 "ลูกๆที่รัก! ในช่วงเวลานี้แม่เรียกลูกทุกคนให้สวดภาวนาเพื่อการเสด็จมาของพระจิตเจ้าเหนือบรรดาผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปทุกคน เพื่อว่าพระจิตเจ้าจะได้ฟื้นฟูลูกๆทุกคนและนำลูกบนหนทางในการเป็นพยานถึงความเชื่อของลูก –ลูกและทุกๆคนที่อยู่ไกลจากพระเป็นเจ้าและความรักของพระองค์ แม่อยู่กับลูกและวิงวอนเฉพาะพระพักตร์พระเป็นเจ้าเพื่อลูก ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่" 05/2009


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 มิถุนายน 2552 "ลูกๆที่รัก! จงปีติยินดีพร้อมกับแม่ จงกลับใจด้วยความเบิกบานยินดีและขอบพระคุณพระเป็นเจ้าสำหรับพระพรแห่งการประทับอยู่ของแม่ท่ามกลางพวกลูก จงภาวนาจากใจของลูกให้พระเป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตของลูก และด้วยชีวิตของลูก ลูกน้อย จงเป็นพยานเพื่อว่าสรรพสิ่งจะได้สัมผัสความรักของพระเป็นเจ้า จงเป็นมือของแม่สำหรับทุกๆสิ่งสร้างเพื่อว่ามันจะได้เข้าใกล้ชิดกับพระเจ้าองค์แห่งความรัก แม่มอบพรของแม่ให้แก่ลูก ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่" 06/2009


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 กรกฎาคม 2552 "ลูกๆที่รัก! ขอให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการสวดภาวนาของลูก ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่" 07/2009


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 สิงหาคม 2552 "ลูกๆที่รัก! ในวันนี้แม่เรียกลูกให้กลับใจใหม่อีกครั้ง ลูกน้อย ลูกยังศักดิ์สิทธิ์ไม่เพียงพอและลูกไม่ได้ฉายแสงแห่งความศักดิ์สิทธิ์นั้นไปยังผู้อื่น ดังนั้นจงสวดภาวนา ภาวนา ภาวนา และทำงานเพื่อการกลับใจของตัวลูกเองเพื่อว่าลูกจะได้เป็นเครื่องหมายของความรักของพระเป็นเจ้าสำหรับผู้อื่น แม่อยู่กับลูกและกำลังนำลูกสู่ชีวิตนิรันดรซึ่งสมควรที่จะเป็นที่ปรารถนาของทุกดวงใจ ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่" 08/2009


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 กันยายน 2552 "ลูกๆที่รัก! จงทำงานเพื่อการกลับใจของลูกอย่างพากเพียรด้วยความยินดี จงถวายความสุขและความเศร้าทั้งหมดของลูกแก่ดวงหทัยนิรมลของแม่ เพื่อว่าแม่จะได้นำลูกทุกคนไปพบพระบุตร์สุดที่รักของแม่ เพื่อว่าลูกจะได้พบความยินดีในดวงพระหฤทัยของพระองค์ แม่อยู่กับลูกเพื่อที่จะสอนลูกและนำลูกสู่ชีวิตนิรันดร ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่" 09/2009


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 ตุลาคม 2552 "ลูกๆที่รัก! ในวันนี้เช่นกันที่แม่นำพรของแม่มาให้ลูก แม่อวยพรลูกทุกคนและเรียกให้ลูกเติบโตบนหนทางนี้ซึ่งพระเป็นเจ้าทรงริเริ่มผ่านแม่เพื่อความรอดของลูก ลูกน้อย จงสวดภาวนา พลีกรรมอดอาหาร และเป็นพยานทางความเชื่อด้วยความเบิกบานยินดี และขอให้หัวใจของลูกเต็มเปี่ยมด้วยการภาวนาเสมอ ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่" 10/2009


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 "ลูกๆที่รัก! ในช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานนี้แม่เรียกลูกให้รื้อฟื้นการสวดภาวนาในครอบครัวของพวกลูก จงเตรียมตัวต้อนรับพระเยซูด้วยความยินดี ลูกน้อย ขอให้หัวใจของลูกบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเป็นเจ้า เพื่อว่าความรักและความอบอุ่นจะได้หลั่งไหลผ่านตัวลูกสู่หัวใจทุกดวงที่อยู่ห่างไกลความรักของพระองค์ ลูกน้อย จงเป็นมือของแม่ มือที่เปี่ยมด้วยความรักเพื่อผู้ที่เดินหลงทาง ปราศจากความเชื่อและความหวัง ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่" 11/2009


สาสน์พระแม่เมืองเมดจูกอร์เร วันที่ 25 ธันวาคม 2552 "ลูกๆที่รัก! ในวันแห่งความยินดีนี้ แม่ขอมอบลูกทุกคนต่อพระบุตรของแม่ผู้ทรงเป็นองค์ราชาแห่งสันติ เพื่อว่าพระองค์จะได้ประทานสันติและพระพรของพระองค์ให้แก่ลูก ลูกน้อย จงแบ่งปันสันติสุขและพระพรนี้แก่ผู้อื่นด้วยความรัก ขอบใจลูก ที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของแม่" 12/2009


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 06/10/2010