Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2011 In Slovak

Posolstvo z 25. januára 2011 "Drahé deti! Aj dnes som s vami a pozerám sa na vás, žehnám vás a nestrácam nádej, že tento svet sa zmení k dobrému a v srdciach ľudí bude vládnuť pokoj. Vo svete začne vládnuť radosť, pretože ste sa otvorili môjmu volaniu a Božej láske. Duch Svätý premieňa mnohých z tých, ktorí povedali „áno“. Preto vám chcem povedať: ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 01/2011

Posolstvo z 25. februára 2011 "Drahé deti! Príroda sa prebúdza a na stromoch je vidieť prvé puky, ktoré prinesú nádherné kvety a ovocie. Želám si, aby ste aj vy, dietky, pracovali na svojom obrátení a aby ste boli tými, ktorí budú svedčiť svojím životom, aby váš príklad bol znamením a povzbudením k obráteniu pre ostatných. Ja som s vami a u svojho Syna Ježiša sa prihováram za vaše obrátenie. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/2011

Posolstvo z 25. marca 2011 "Drahé deti! Dnes vás chcem osobitným spôsobom volať k obráteniu. Dnešným dňom nech sa vo vašom srdci začne nový život. Deti, chcem vidieť vaše „áno“ a váš život nech je radostným prežívaním Božej vôle v každej chvíli vášho života. Dnes vás osobitným spôsobom žehnám svojím materinským požehnaním pokoja, lásky a jednoty vo svojom srdci a v srdci môjho Syna Ježiša. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 03/2011

Posolstvo z 25. apríla 2011 "Drahé deti! Tak ako príroda dáva najkrajšie farby roka, aj ja vás volám, aby ste svedčili svojím životom a pomáhali druhým priblížiť sa k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby v ich srdciach vyklíčil plameň lásky k Najvyššiemu. Ja som s vami a neprestajne sa za vás modlím, aby bol váš život odrazom raja tu na zemi. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 04/2011

Posolstvo z 25. mája 2011 "Drahé deti! Moja modlitba dnes je za všetky z vás, ktoré hľadáte milosť obrátenia. Klopete na dvere môjho srdca, ale bez nádeje a modlitby, v hriechu a bez sviatosti zmierenia sa s Bohom. Zanechajte hriech a rozhodnite sa, dietky, pre svätosť. Iba tak vám môžem pomôcť, vypočuť vaše modlitby a žiadať o príhovor pred Najvyšším. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 05/2011

Posolstvo z 25. júna 2011 "Drahé deti! Vzdávajte so mnou vďaky Najvyššiemu za moju prítomnosť s vami. Moje srdce je plné radosti, keď vidí lásku a radosť pri prežívaní mojich posolstiev. Mnohé z vás odpovedali, ale ja čakám a hľadám všetky spiace srdcia, aby sa zobudili zo sna nevery. Dietky, priblížte sa ešte viac k môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás mohla všetky viesť k večnosti. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 06/2011

Posolstvo z 25. júla 2011 "Drahé deti! Nech je tento čas pre vás časom modlitby a ticha. Oddýchnite si na tele a na duchu, aby zostávali v Božej láske. Dovoľte mi, dietky, viesť vás, otvorte svoje srdcia Duchu Svätému, aby všetko dobro, ktoré je vo vás, prekvitalo a prinášalo stonásobné ovocie. Začínajte a ukončujte deň modlitbou srdcom. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 07/2011

Posolstvo z 25. augusta 2011 "Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste sa modlili a postili na moje úmysly, pretože Satan chce zničiť môj plán. Začala som tu s touto farnosťou a pozvala som celý svet. Mnohí odpovedali, ale je obrovské množstvo tých, ktorí nechcú počuť alebo prijať moje volanie. Preto vy, ktorí ste povedali „áno“, buďte silní a odhodlaní. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 08/2011

Posolstvo z 25. septembra 2011 "Drahé deti! Volám vás, aby tento čas bol pre vás všetkých časom svedectva. Vy, ktorí žijete v Božej láske a zakúsili ste Jeho dary, dosvedčujte ich svojimi slovami a životom, aby boli radosťou a povzbudením vo viere pre iných. Ja som s vami a neustále sa za vás všetkých prihováram pred Bohom, aby vaša viera bola vždy živá, radostná a v Božej láske. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 09/2011

Posolstvo z 25. októbra 2011 "Drahé deti! Pozerám sa na vás a vo vašich srdciach nevidím radosť. Dnes si želám dať vám radosť Zmŕtvychvstalého, aby vás On viedol a objal vás Svojou láskou a nežnosťou. Milujem vás a neprestajne prosím za vaše obrátenie pred mojím Synom Ježišom. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 10/2011

Posolstvo z 25. novembra 2011 "Drahé deti! Dnes si želám dať vám nádej a radosť. Všetko, čo je okolo vás, dietky, vás vedie k svetským veciam, ale ja si želám viesť vás k času milosti, aby ste v tomto čase boli všetci bližšie k môjmu Synovi a On vás mohol viesť ku svojej láske a večnému životu, po ktorom túži každé srdce. Vy, dietky, sa modlite a tento čas nech je pre vás časom milosti pre vašu dušu. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 11/2011

Posolstvo z 25. decembra 2011 "Drahé deti! Aj dnes vám v rukách prinášam svojho Syna Ježiša, aby vám dal Svoj pokoj. Modlite sa, dietky, a vydávajte svedectvo, aby v každom srdci zvíťazil nie ľudský, ale Boží pokoj, ktorý nikto nemôže zničiť. Je to ten pokoj v srdci, ktorý Boh dáva tým, ktorých miluje. Prostredníctvom krstu ste všetci osobitným spôsobom volaní a milovaní, preto vydávajte svedectvo a modlite sa, aby ste boli mojou otvorenou náručou k tomuto svetu, ktorý túži po Bohu a pokoji. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 12/2011


Last Modified 01/29/2012