Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2012 In Slovak

Posolstvo z 25. januára 2012 "Drahé deti! Aj dnes vás s radosťou volám, aby ste otvorili svoje srdcia a počúvali moje volanie. Znova si želám pritiahnuť vás bližšie k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, kde nájdete útočisko a pokoj. Otvorte sa modlitbe, kým sa pre vás nestane radosťou. Prostredníctvom modlitby vám Najvyšší dá hojnosť milosti a stanete sa mojimi vystretými rukami v tomto nepokojnom svete, ktorý túži po pokoji. Dietky, svojím životom dosvedčujte vieru a modlite sa, aby každým dňom rástla viera vo vašich srdciach. Ja som s vami. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 01/2012

-->

Posolstvo z 25. februára 2012 "Drahé deti! V tomto čase vás osobitným spôsobom volám: modlite sa srdcom. Dietky, hovoríte veľa a modlíte sa málo. Čítajte Sväté písmo a rozjímajte nad ním a slová, ktoré sú v ňom napísané, nech sú pre vás životom. Povzbudzujem vás a milujem vás, aby ste v Bohu našli svoj pokoj a radosť žitia. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/2012

Posolstvo z 25. marca 2012 "Drahé deti! Aj dnes vám chcem s radosťou dať svoje materské požehnanie a volať vás k modlitbe. Nech sa modlitba pre vás stane potrebou, aby ste každým dňom viac rástli vo svätosti. Pracujte viac na svojom obrátení, pretože ste ďaleko, dietky. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 03/2012

Posolstvo z 25. apríla 2012 "Drahé deti! Aj dnes vás volám k modlitbe a aby sa vaše srdce, dietky, otvorilo Bohu, ako sa kvet otvára teplu slnka. Ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 04/2012

Posolstvo z 25. mája 2012 "Drahé deti! Aj dnes vás volám k obráteniu a ku svätosti. Boh vám chce dať radosť a pokoj prostredníctvom modlitby, ale vy, dietky, ste stále ďaleko, pripútaní k zemi a k pozemským veciam. Preto vás znovu volám: otvorte svoje srdce a pohľad k Bohu a Božím veciam a vo vašich srdciach zavládne radosť a pokoj. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 05/2012

Posolstvo z 25. júna 2012 "Drahé deti! S veľkou nádejou v srdci vás aj dnes volám k modlitbe. Ak sa modlíte, dietky, ste so mnou a hľadáte vôľu môjho Syna a žijete ju. Buďte otvorení a žite modlitbu, ktorá nech je pre vás v každej chvíli chuťou a radosťou vašej duše. Ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých pred mojím Synom Ježišom. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 06/2012

Posolstvo z 25. júla 2012 "Drahé deti! Dnes vás volám k dobru. Buďte nositeľmi pokoja a dobroty v tomto svete. Modlite sa, aby vám Boh dal silu, aby vo vašom srdci a živote vždy vládla nádej a hrdosť, pretože ste Božími deťmi a nositeľmi jeho nádeje tomuto svetu, ktorý je bez radosti v srdci a je bez budúcnosti, pretože nemá srdce otvorené Bohu, ktorý je vašou spásou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 07/2012

Posolstvo z 25. augusta 2012 "Drahé deti! Aj dnes sa s nádejou v srdci za vás modlím a ďakujem Najvyššiemu za každého z vás, ktorí žijete moje posolstvá srdcom. Vzdávajte vďaky Božej láske, že môžem milovať a viesť každého z vás skrze svoje Nepoškvrnené Srdce aj k obráteniu. Otvorte svoje srdcia a rozhodnite sa pre svätosť a nádej zrodí vo vašich srdciach radosť. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 08/2012

Posolstvo z 25. septembra 2012 "Drahé deti! Keď sa v prírode pozeráte na bohatstvo farieb, ktoré vám dáva Najvyšší, otvorte svoje srdce a modlite sa s vďačnosťou za všetko dobro, ktoré máte, a hovorte: „Som tu stvorený pre večnosť“ a túžte po nebeských veciach, pretože Boh vás miluje nezmerateľnou láskou. Preto vám dal aj mňa, aby som vám hovorila: „Iba v Bohu je váš pokoj a nádej, drahé deti.“ Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 09/2012

Posolstvo z 25. októbra 2012 "Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste sa modlili na moje úmysly. Obnovte pôst a modlitbu, pretože Satan je prefíkaný a priťahuje mnoho sŕdc k hriechu a zatrateniu. Volám, vás, dietky, ku svätosti a k životu v milosti. Uctievajte môjho Syna, aby vás naplnil svojím pokojom a láskou, po ktorej túžite. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 10/2012

Posolstvo z 25. novembra 2012 "Drahé deti! V tomto čase milosti vás všetkých volám, aby ste obnovili modlitbu. Otvorte sa svätej spovedi, aby každý z vás mohol prijať moje volanie celým srdcom. Ja som s vami a chránim vás pred záhubou hriechu, ale musíte sa otvoriť ceste obrátenia a svätosti, aby vaše srdce horelo láskou k Bohu. Dajte mu čas a On sa vám daruje, a tak v Božej vôli objavíte lásku a radosť žitia. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 11/2012

Posolstvo z 25. decembra 2012 Panna Mária prišla s dieťaťom Ježišom v náručí a nedala posolstvo, ale dieťa Ježiš prehovoril a povedal: „Ja som váš pokoj, žite moje prikázania.“ Panna Mária a dieťa Ježiš nás spolu požehnali znakom kríža. 12/2012


Last Modified 01/10/2013