Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2013 In Slovak

Posolstvo z 25. januára 2013 "Drahé deti! Aj dnes vás volám k modlitbe. Nech je vaša modlitba silná ako živý kameň, až kým sa svojím životom nestanete svedkami. Dosvedčujte krásu svojej viery. Ja som s vami a prihováram sa u svojho Syna za každého z vás. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 01/2013

Posolstvo z 25. februára 2013 "Drahé deti! Aj dnes vás volám k modlitbe. Hriech vás priťahuje k pozemským veciam a ja som prišla, aby som vás viedla ku svätosti a Božím veciam, ale vy bojujete a míňate svoju energiu v boji medzi dobrom a zlom, ktoré je vo vás. Preto, dietky, modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa modlitba pre vás nestane radosťou a váš život sa nezmení na jednoduchú cestu k Bohu. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/2013

Posolstvo z 25. marca 2013 "Drahé deti! V tomto čase milosti vás volám, aby ste do svojich rúk zobrali kríž môjho milovaného syna Ježiša a rozjímali o jeho umučení a usmrtení. Nech sa vaše utrpenie spojí s jeho utrpením a láska zvíťazí, pretože ten, ktorý je Láska, dal sám seba z lásky, aby spasil každého z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým láska a mier nezavládnu vo vašich srdciach. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 03/25/2013

Posolstvo z 25. apríla 2013 "Drahé deti! Modlite sa, modlite sa a držte sa modlitby, kým sa vaše srdce neotvorí vo viere, ako sa kvet otvára teplým slnečným lúčom. Toto je čas milosti, ktorý vám Boh dáva prostredníctvom mojej prítomnosti, ale vy ste ďaleko od môjho srdca, preto vás volám k osobnému obráteniu a k modlitbe v rodinách. Nech je pre vás vždy povzbudením Sväté Písmo. Žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 04/25/2013

Posolstvo z 25. mája 2013 "Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste boli silní a rozhodní vo viere a modlitbe, kým vaše modlitby nebudú také silné, že otvoria Srdce môjho milovaného Syna Ježiša. Modlite sa, dietky, modlite sa bez prestania, kým sa vaše srdce neotvorí Božej láske. Ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých a modlím sa za vaše obrátenie. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 05/25/2013

Posolstvo z 25. júna 2013 "Drahé deti! S radosťou v srdci vás všetkých milujem a volám vás, aby ste sa priblížili k môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás mohla pritiahnuť ešte bližšie k môjmu Synovi Ježišovi a aby vám On mohol dať svoj pokoj a lásku, ktoré sú potravou pre každého z vás. Otvorte sa, dietky, modlitbe – otvorte sa mojej láske. Ja som vaša matka a nemôžem vás nechať samotných v blúdení a hriechu. Ste pozvaní, dietky, byť mojimi deťmi, mojimi milovanými deťmi, aby som vás mohla všetkých odovzdať môjmu Synovi. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 06/25/2013

Posolstvo z 25. augusta 2013 "Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť byť s vami a viesť vás k obráteniu. Každý deň rozsievam semeno a volám vás k obráteniu, aby ste boli modlitbou, pokojom, láskou – zrnom, ktoré odumrie a prinesie stonásobnú úrodu. Nechcem, dietky, aby ste sa museli kajať za všetko, čo ste mohli urobiť, no nechceli ste. Preto, dietky, znovu s nadšením hovorte: „Chcem byť znamením pre druhých.“ Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 08/25/2013

Posolstvo z 25. septembra 2013 "Drahé deti! Aj dnes vás volám k modlitbe. Nech je váš vzťah k modlitbe každodenný. Modlitba spôsobuje zázraky vo vás a skrze vás, preto, dietky, nech je modlitba pre vás radosťou. Potom bude váš vzťah k životu hlbší a otvorenejší a pochopíte, že život je darom pre každého z vás. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 09/25/2013

Posolstvo z 25. októbra 2013 "Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste sa otvorili modlitbe. Modlitba spôsobuje zázraky vo vás a skrze vás. Preto, dietky, v jednoduchosti srdca proste Najvyššieho, aby vám dal silu byť Božími deťmi a aby s vami Satan nelomcoval tak, ako vietor lomcuje vetvami. Dietky, znovu sa rozhodnite pre Boha a hľadajte iba Jeho vôľu, a tak v ňom nájdete radosť a pokoj. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 10/25/2013


Last Modified 11/25/2013