Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2014 In Slovak

Posolstvo z 25. januára 2014 "Drahé deti! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby žiara vašej modlitby zasiahla tých, ktorých stretávate. Dajte Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojich rodinách a čítajte ho, aby sa slová pokoja začali vlievať do vašich sŕdc. Modlím sa s vami a za vás, dietky, aby ste sa zo dňa na deň stávali stále otvorenejšími Božej vôli. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 01/25/2014

Posolstvo z 25. februára 2014 "Drahé deti! Vidíte, počujete a cítite, že v srdciach mnohých ľudí nie je Boh. Nechcú ho, pretože sú ďaleko od modlitby a nemajú pokoj. Vy, dietky, modlite sa - žite Božie prikázania. Vy buďte modlitbou, vy, ktorí ste od samého začiatku povedali „áno“ na moje volanie. Vydávajte svedectvo o Bohu a mojej prítomnosti a nezabúdajte, dietky: ja som s vami a milujem vás. Deň čo deň vás všetkých odovzdávam môjmu Synovi Ježišovi. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/25/2014

Posolstvo z 25. marca 2014 "Drahé deti! Znovu vás volám: začnite boj proti hriechu ako v prvých dňoch, choďte na spoveď a rozhodnite sa pre svätosť. Božia láska začne skrze vás prúdiť do sveta, vo vašich srdciach začne vládnuť pokoj a naplní vás Božie požehnanie. Ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých pred svojím Synom Ježišom. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 03/25/2014

Posolstvo z 25. apríla 2014 "Drahé deti! Otvorte svoje srdcia milosti, ktorú vám Boh dáva skrze mňa, ako kvet, ktorý sa otvára teplým lúčom slnka. Buďte modlitbou a láskou pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky. Ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých pred svojím Synom Ježišom a milujem vás nesmiernou láskou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 04/25/2014

Posolstvo z 25. mája 2014 "Drahé deti! Modlite sa a pamätajte, že bez Boha ste prach. Preto obráťte svoje myšlienky a srdce k Bohu a modlitbe. Majte dôveru v jeho lásku. V Božom Duchu, dietky, ste všetci povolaní byť svedkami. Ste drahocenní a ja vás, dietky, volám k svätosti, k večnému životu. Preto pamätajte, že tento život je pominuteľný. Milujem vás a volám vás k novému životu obrátenia. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 05/25/2014

Posolstvo z 25. júna 2014 "Drahé deti! Najvyšší mi dáva milosť, že môžem byť ešte s vami a viesť vás v modlitbe na cestu pokoja. Vaše srdce a duša prahnú po pokoji a láske, po Bohu a jeho radosti. Preto, dietky, modlite sa, modlite sa, modlite sa a v modlitbe objavíte múdrosť žitia. Všetkých vás žehnám a prihováram sa za každého z vás u svojho Syna Ježiša. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 06/25/2014

Posolstvo z 25. júla 2014 "Drahé deti! Neuvedomujete si, aké v tomto čase prežívate milosti, v ktorých vám Najvyšší dáva znamenia, aby ste sa otvorili a obrátili. Vráťte sa k Bohu a k modlitbe a vo vašich srdciach, rodinách a spoločenstvách nech zavládne modlitba, aby vás Duch Svätý mohol viesť a povzbudzovať, aby ste boli každým dňom otvorenejší pre Božiu vôľu a jeho plán pre každého z vás. Ja som s vami a so svätými a anjelmi sa za vás prihováram. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 07/25/2014

Posolstvo z 25. augusta 2014 "Drahé deti! Modlite sa na moje úmysly, pretože Satan chce zničiť môj plán, ktorý tu mám, a ukradnúť vám pokoj. Preto, dietky, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby Boh mohol konať prostredníctvom každého z vás. Nech sú vaše srdcia otvorené pre Božiu vôľu. Milujem vás a žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 08/25/2014

Posolstvo z 25. septembra 2014 "Drahé deti! Aj dnes vás volám, aby ste boli ako hviezdy, ktoré svojím jasom dávajú svetlo a krásu iným, aby sa tešili. Dietky, aj vy buďte jasom, krásou, radosťou a pokojom a najmä modlitbou pre všetkých, ktorí sú ďaleko od mojej lásky a lásky môjho Syna Ježiša. Dietky, dosvedčujte svoju vieru a modlitbu v radosti, v radosti viery, ktorá je vo vašich srdciach, a modlite sa za pokoj, ktorý je cenným darom od Boha. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 09/25/2014

Posolstvo z 25. októbra 2014 "Drahé deti! Modlite sa v tomto čase milosti a proste o príhovor všetkých svätých, ktorí sú už vo svetle. Nech sú pre vás deň čo deň príkladom a povzbudením na ceste vášho obrátenia. Dietky, pamätajte, že váš život je krátky a pominuteľný. Preto majte túžbu po večnosti a pripravujte svoje srdcia v modlitbe. Ja som s vami a u svojho Syna sa prihováram za každého z vás, najmä za tých, ktorí sa zasvätili mne a môjmu Synovi. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 10/25/2014

Posolstvo z 25. novembra 2014 "Drahé deti! Dnes vás osobitným spôsobom volám k modlitbe. Modlite sa, dietky, aby ste pochopili, kto ste a kam potrebujete ísť. Buďte nositeľmi dobrej zvesti a ľuďmi nádeje. Buďte láskou pre všetkých, ktorí sú bez lásky. Dietky, budete všetkým a dosiahnete všetko, iba ak sa budete modliť a budete otvorení Božej vôli, Bohu, ktorý vás chce viesť k večnému životu. Ja som s vami a každý deň sa za vás prihováram pred svojím Synom Ježišom. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 11/25/2014

Posolstvo z 25. decembra 2014 "Drahé deti! Aj dnes vám v náručí prinášam svojho Syna Ježiša a vyprosujem od neho pokoj pre vás a pokoj medzi vami. Modlite sa k môjmu Synovi a klaňajte sa mu, aby jeho pokoj a radosť vstúpili do vašich sŕdc. Modlím sa za vás, aby ste boli stále otvorenejší modlitbe. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 12/25/2014


Last Modified 01/14/2015