Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2017 In Slovak

Posolstvo z 25. januára 2017 "Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste sa modlili za pokoj: pokoj v ľudských srdciach, pokoj v rodinách a pokoj vo svete. Satan je silný a chce vás všetkých obrátiť proti Bohu a vrátiť vás ku všetkému, čo je ľudské, a zničiť v srdci všetky city k Bohu a božím veciam. Vy, dietky, sa modlite a bojujte proti materializmu, modernizmu a egoizmu, ktorý vám svet ponúka. Dietky, vy sa rozhodnite pre svätosť a ja s mojím Synom Ježišom sa za vás prihováram. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 01/25/2017

Posolstvo z 25. februára 2017 "Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste hlboko žili svoju vieru a úpenlivo prosili Najvyššieho, aby ju posilňoval, aby ju vetry a búrky nemohli zlomiť. Nech sú koreňmi vašej viery modlitba a nádej vo večný život. Už teraz, dietky, pracujte na sebe v tomto čase milosti, v ktorom vám Boh dáva milosť, aby ste prostredníctvom odriekania a volania k obráteniu boli ľuďmi čistej a vytrvalej viery a nádeje. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/25/2017

Posolstvo z 25. marca 2017 "Drahé deti! V tomto čase milosti vás všetkých volám, aby ste otvorili svoje srdcia Božej milosti, aby ste prostredníctvom modlitby, pokánia a rozhodnutia pre svätosť začali nový život. Tento jarný čas vás nabáda k novému životu, k obnove, vo vašich myšlienkach a srdciach. Preto, dietky, ja som s vami, aby som vám pomohla povedať rozhodné „áno“ Bohu a Božím prikázaniam. Nie ste sami. Ja som s vami prostredníctvom milosti, ktorú mi Najvyšší dáva pre vás a vaše potomstvo. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 03/25/2017

Posolstvo z 25. apríla 2017 "Drahé deti! Milujte, modlite sa a dosvedčujte moju prítomnosť všetkým, ktorí sú vzdialení. Svojím svedectvom a príkladom môžete pritiahnuť srdcia, ktoré sú ďaleko od Boha a jeho milosti. Ja som s vami a prihováram sa za každého z vás, aby ste s láskou a rozhodnosťou svedčili a povzbudzovali všetkých, ktorí sú vzdialení od môjho Nepoškvrneného Srdca. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 04/25/2017

Posolstvo z 25. mája 2017 "Drahé deti! Najvyšší mi dovolil znovu vás volať k obráteniu. Dietky, otvorte svoje srdcia pre milosť, ku ktorej ste všetci volaní. Buďte svedkami pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Váš život tu na zemi je pominuteľný. Modlite sa, aby ste skrze modlitbu túžili po nebi a nebeských veciach a vaše srdcia budú všetko vidieť inak. Nie ste sami. Ja som s vami a prihováram sa za vás u svojho Syna Ježiša. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 05/25/2017

Posolstvo z 25. júna 2017 "Drahé deti! Dnes vám chcem všetkým poďakovať za vašu vytrvalosť a vyzvať vás, aby ste sa otvorili hlbokej modlitbe. Modlitba, dietky, je srdcom viery a nádejou na večný život. Preto sa modlite srdcom, kým vaše srdce nebude spievať s vďačnosťou Bohu Stvoriteľovi, ktorý vám dal život. Ja som s vami, dietky, a prinášam vám svoje materinské požehnanie pokoja. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 06/25/2017

Posolstvo z 25. júla 2017 "Drahé deti! Buďte modlitbou a odrazom Božej lásky pre všetkých, ktorí sú vzdialení od Boha a Božích prikázaní. Dietky, buďte verní a rozhodní v obrátení a pracujte na sebe, aby svätosť života bola pre vás pravdou, a povzbudzujte sa navzájom v dobrom prostredníctvom modlitby, aby bol váš život na zemi príjemnejší. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 07/25/2017

Posolstvo z 25. augusta 2017 "Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste boli ľuďmi modlitby. Modlite sa, kým sa pre vás modlitba nestane radosťou a stretnutím s Najvyšším. On premení vaše srdcia a vy sa stanete ľuďmi lásky a pokoja. Nezabúdajte, dietky, že Satan je silný a chce vás odradiť od modlitby. Vy nezabúdajte, že modlitba je tajným kľúčom stretnutia s Bohom. Preto som s vami, aby som vás viedla. Neustávajte v modlitbe. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 08/25/2017

Posolstvo z 25. septembra 2017 "Drahé deti! Volám vás, aby ste boli veľkodušní v odriekaní , pôste a modlitbe za všetkých tých, ktorí sú v pokušení a sú vašimi bratmi a sestrami. Osobitným spôsobom vás úpenlivo prosím, aby ste sa modlili za kňazov a za všetky zasvätené osoby, aby milovali Ježiša stále vrúcnejšie, aby Duch Svätý naplnil ich srdcia radosťou a aby boli svedkami Neba a nebeských tajomstiev. Veľa duší je v hriechu, pretože nie je tých, ktorí by sa obetovali a modlili za ich obrátenie. Ja som s vami a modlím sa, aby boli vaše srdcia naplnené radosťou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 09/25/2017

Posolstvo z 25. októbra 2017 "Drahé deti! Volám vás, aby ste boli modlitbou v tomto čase milosti. Všetci máte problémy, ťažkosti, trápenia a málo pokoja. Nech sú vám svätí vzormi a povzbudením k svätosti; Boh bude blízko pri vás a vy sa obnovíte v hľadaní prostredníctvom svojho osobného obrátenia. Viera vám bude nádejou a vo vašich srdciach zavládne radosť. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 10/25/2017

Posolstvo z 25. novembra 2017 "Drahé deti! V tomto čase milosti vás volám k modlitbe. Modlite sa a hľadajte pokoj, dietky. On, ktorý prišiel na zem, aby vám dal svoj pokoj, bez ohľadu na to, kto ste a čo ste - on, môj Syn, váš Brat - vás mojím prostredníctvom volá k obráteniu, pretože bez Boha nemáte budúcnosť ani večný život. Preto verte, modlite sa a žite v milosti a očakávaní svojho osobného stretnutia s ním. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 11/25/2017

Posolstvo z 25. decembra 2017 "Drahé deti! Dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša, aby vám dal svoj pokoj a požehnanie. Volám vás všetkých, dietky, aby ste žili a dosvedčovali milosti a dary, ktoré ste prijali. Nebojte sa. Modlite sa, aby vám Duch Svätý dal silu byť radostnými svedkami a ľuďmi pokoja a nádeje. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 12/25/2017


Last Modified 01/24/2019