Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2018 In Slovak

Posolstvo z 25. januára 2018 "Drahé deti! Nech je tento čas pre vás časom modlitby, aby Duch Svätý prostredníctvom modlitby zostúpil na vás a udelil vám obrátenie. Otvorte svoje srdcia a čítajte Sväté Písmo, aby ste prostredníctvom svedectiev tiež boli bližšie k Bohu. Nadovšetko, dietky, hľadajte Boha a veci Božie. Pozemské veci prenechajte zemi, pretože satan vás sťahuje do prachu a hriechu. Ste povolaní k svätosti a stvorení pre nebo. Hľadajte teda nebo a veci nebeské. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 01/25/2018

Posolstvo z 25. februára 2018 "Drahé deti! V tomto čase milosti vás všetkých volám, aby ste sa otvorili a aby ste žili prikázania, ktoré vám Boh dal, aby vás prostredníctvom sviatostí viedli na ceste obrátenia. Svet a svetské lákadlá vás pokúšajú, ale vy, dietky, sa pozerajte na božie stvorenia, ktoré vám Boh dal v kráse a pokore a milujte Boha, dietky, nadovšetko a On vás bude viesť na ceste spásy. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/25/2018

Posolstvo z 25. marca 2018 "Drahé deti! Volám vás, aby ste boli so mnou v modlitbe v tomto čase milosti, keď temnota bojuje proti svetlu. Dietky, modlite sa, vyspovedajte sa a začnite nový život v milosti. Rozhodnite sa pre Boha a on vás bude viesť k svätosti a kríž bude pre vás znakom víťazstva a nádeje. Buďte hrdí, že ste pokrstení, a vďační vo svojom srdci, že ste súčasťou Božieho pánu. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 03/25/2018

Posolstvo z 25. apríla 2018 "Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste žili svoj nový život s Ježišom. Nech vám Zmŕtvychvstalý dá silu byť vždy silní v životných skúškach a verní a vytrvalí v modlitbe, pretože Ježiš vás spasil svojimi ranami a svojím zmŕtvychvstaním vám dal nový život. Modlite sa, dietky, a nestrácajte nádej. Nech je vo vašich srdciach radosť a pokoj a nech ste svedkami radosti, že ste moji. Ja som s vami a milujem vás všetkých svojou materinskou láskou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 04/25/2018

Posolstvo z 25. mája 2018 "Drahé deti! V tomto nepokojnom čase vás volám, aby ste viac dôverovali Bohu, ktorý je vaším otcom na nebesiach a ktorý ma poslal, aby som vás viedla k nemu. Vy otvorte svoje srdcia pre dary, ktoré vám chce dať, a v tichu svojho srdca uctievajte môjho Syna Ježiša, ktorý vám dal svoj život, aby ste mohli žiť vo večnosti, do ktorej vás chce voviesť. Nech je vašou nádejou radosť zo stretnutia s Najvyšším v každodennom živote. Preto vás volám: nezanedbávajte modlitbu, pretože modlitba koná zázraky. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 05/25/2018

Posolstvo z 25. júna 2018 "Drahé deti! Toto je deň, ktorý mi dal Pán, aby som mu vzdávala vďaky za každého z vás, za tých, ktorí sa obrátili a prijali moje posolstvá a vydali sa na cestu obrátenia a svätosti. Radujte sa, dietky, lebo Boh je milosrdný a všetkých vás miluje svojou nesmiernou láskou a vedie vás na cestu spásy prostredníctvom môjho príchodu sem. Milujem vás všetkých a dávam vám svojho Syna, aby vám daroval pokoj. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 06/25/2018

Posolstvo z 25. júla 2018 "Drahé deti! Boh ma povolal viesť vás k nemu, pretože on je vaša sila. Preto vás volám, aby ste sa k nemu modlili a dôverovali mu, lebo on je vaše útočisko pred každým zlom, ktoré číha a unáša duše ďaleko od milosti a radosti, ku ktorej ste všetci povolaní. Dietky, prežívajte nebo tu na zemi, aby ste sa mali dobre, a Božie prikázania nech sú svetlom na vašej ceste. Ja som s vami a milujem vás všetkých svojou materinskou láskou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 07/25/2018

Posolstvo z 25. augusta 2018 "Drahé deti! Toto je čas milosti. Dietky, viac sa modlite, menej hovorte a dovoľte Bohu, aby vás viedol na ceste obrátenia. Ja som s vami a milujem vás svojou materinskou láskou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 08/25/2018

Posolstvo z 25. septembra 2018 "Drahé deti! Aj príroda vám dáva znamenia o svojej láske prostredníctvom plodov, ktoré vám dáva. Aj vy ste mojím príchodom dostali hojnosť darov a plodov. Dietky, ako veľmi ste odpovedali na moje volanie, vie Boh. Ja vás volám: nie je neskoro, rozhodnite sa pre svätosť a život s Bohom, v milosti a v pokoji. Boh vás požehná a dá vám stonásobne, ak v neho dôverujete. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 09/25/2018

Posolstvo z 25. októbra 2018 "Drahé deti! Dostali ste veľkú milosť byť povolaní k novému životu prostredníctvom posolstiev, ktoré vám dávam. Toto, dietky, je čas milosti, čas a výzva na obrátenie pre vás a budúce pokolenia. Preto vás volám, dietky, modlite sa viac a otvorte svoje srdce môjmu Synovi Ježišovi. Ja som s vami a milujem vás všetkých a žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 10/25/2018

Posolstvo z 25. novembra 2018 "Drahé deti! Toto je čas milosti a modlitby, čas očakávania a dávania. Boh vám dáva seba samého, aby sme ho mohli milovať nadovšetko. Preto, dietky, otvorte svoje srdcia a rodiny, aby sa toto očakávanie zmenilo na modlitbu a lásku, a predovšetkým dávanie. Ja som s vami, dietky, a povzbudzujem vás, aby ste sa nevzdávali toho, čo je dobré, pretože ovocie je vidieť a počuť zďaleka. Preto je nepriateľ nahnevaný a použije všetko, aby vás odviedol od modlitby. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 11/25/2018

Posolstvo z 25. decembra 2018 "Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, ktorý je Kráľom pokoja. On vám dáva pokoj a nenechávajte si ho len pre seba, dietky, ale v radosti a pokore ho prinášajte iným. V tomto čase milosti, ktorý vám chce Boh dať, som s vami a modlím sa za vás. Moja prítomnosť je znakom lásky, kým som tu s vami, aby som vás chránila a viedla vás k večnosti. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 12/25/2018


Last Modified 01/24/2019