Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1997 In Ilocano

Enero 25, 1997 "Dakayo, ayayatek nga annak ko. Awesin kayo, nga managipakita ti nasayaat nga masakbayan yo. Dakayo nga ubbing ti agpartuat ti baro nga lubong nga awan ti apo. Mgem ti bukod yo nga pigsa ken isu nga saan tayo nga mapnek nga awan ti ragsak inta puso yo. Daytoy ti oras isu met ti orae yo, ket isu dakayo nga ubbing awawisen kayo manen nga agkararag. No masarakan yo ti pinagtipon tipon iti apo, ti apo ket adda inta puso yo. Ububing, aglayos to ti ragsak dakayo to ti makaimatang ti ayat ti Apo uray anya man ti ayan yo bendisionan kayo ket ulitek kadakayo ta siak adda ak kanya yo nga tumulong kadakayo. Agyamanak ti pinagsubalit yo daytoy nga tawag ko." 01/97

Pebrero 25, 1997 "Ayayatek nga Annak ko, aw awisen kayo nga mangipakita ti nasayaat a masangbayan yo ken ni Apo, tapno ti kasta ket napia ken nasalunat kayo. Awawisen kayo babassit nga ubbing a makaimatang itata no anya ti napateg a daw dawaten yo, kararag wenno arwaten yo. Dakayo nga ububbing agpanunut kay a nalaeng tapno ni Apo Dios ket kakaasian na kayo ket tulungan na kay ti nasayaat ken ragsak nga agnanayon, ket ay ayaten na kayo. Agyamanak ti pinagsubalit yo daytoy tawag ko. 02/97

Marso 18, 1997 Marijana's Birthday Apparition Message - "Dakayo nga Annak. Kas maysa nga Ina, pakpakaamok kada kayo nga saan kayo nga naurnos. Daytoy nga dalan ket saan a napintas a dalanan ta gapu na ket awan ti pinagayat yo ti karruba yo kasta met toy annak ko nga Jesu Kristo, ket maritna yo ti rigat ken sakit ti puso nga awan pammakawan kada kayo. Ti kinaagpayso na ngaurd agmaymaysa kayo agiinayat kayo nga agkakarruba tapno maritna yo ti pinagayat toy annak ko nga Jesu Kristo ket ikkan na kay ti pia ken karadkad yo nga agnanayon. Salamat ti pinagsubalit yo kanyak." 03/18/97

Marso 25, 1997 "Dakayo nga ubbing, Naidumduma ita nga aldaw ket awawisen kayo nga agbatlay ti nasugat nga takyag ni Jesu Kristo. Tapno maagasan met ni Jesu Kristo ta sugat yo, kas kadakayo nga annak ko. Manipud pay naiyanak kayo ket nagbasbasol ka kasta met ti naganak kenka. Ket tatta laeng ubbing, nga ingkay koma matarusan nga ti sangkalubongan ket kasa pulan tayo ti agpaimbag ken pammati tayo ken ni Apo nga mannakabalin. Jesu Kristo ket agrigrigat ken natay nga agawawit ti basol tayo ket agkararag tayo tapno kakaasian natayo met ti pinagbiag. Salamat ti pinagsubalit yo kanyak." 03/97

Abril 25, 1997 "Ayayatek nga annak ko. Ita ingkay aw awagan tapno makebagi kayo ti biag ko, tapno mairaman kayo ken agbalin kadakayo, daytoy ti gundaway ti biag yo nga mangipakita ti kina pateg ket intayo maawatan ti pinagayat ti Diyos. Imbaon nak ti apo gapoti pinagayat tapno matolungan kayo nga makaawat ta no awan ti Diyos aw an ti masakbayan wanno pagragsakan tayo, Kangrunaan na unay, nga awan inggana. Dakayo nga annak ko nga agtutubo aw awagan kayo tapno maisalakan kayo ti basol, ket awaten yo ti mawatan tay amen ti pakaipapanan ti adda nga pinagbiag, inted ni apo ti bagi na kadagati makasapol kanyana. Agyamanak ti pinagsubalit yo kanyak." 04/97

Mayo 25, 1997 "Dakayo nga annak ko. Awawisen kayo ita nga agragsak nga umawat ken ni Apo Dios ken bendesion ti penagbiag tayo. Babassit nga ubbing no adda kayo ti pammati ken ni apodios, addan kayo met ti ragsak ken genawa aggapo laeng ken Apo pinagkararag isu ngarud nga dakayo nga babassit nga ubbing ket kanayon kayo nga agkararag tapno ni apo ket tulungan na kayo ayayaten na kayo ken isalakan na kayo ti anyaman a dumting ket ni Apo Dios laeng ti mangsalbar kada tayo. Agyamanak ti penagsubalit yo kanyak." 05/97

Hunyo 25, 1997 "Dakayo nga Annakko! Tatta addaak kadakayo ti rapintas a dalan ket awiten kayo ken ni Inang Baket nga bendisionan ken ragsak. Agkararag ken idawdawat ko ken ni Apo tapno ti kasta ket agpipinnasinsiya kayo tapno addaan kayo ti ragsak ginawa ken ayayaten na kayo ni Apo, isu gapu na ket babassit nga ubbing ket agkararag, agkararag, agkararag ta ti kararag ket napigsa nga tumulong ken bendesion. Lukatan yo ta puso yo eted yo ti pinagayat ken ni Apo tapno ayayaten ken gayem na kayo met ket isalsalakan na kayo ti anyaman nga maararamid. Salamat ti pinagsubalet yo kanyak." 06/97

Hulyo 25, 1997 "Dakayo nga annak ko. Ita aw awesin kayo nga sumungbat toy iyaw awes ko nga kararag. Ingingutek nga ubbing nga agdama ita ket masapul nga uray ayan yo ket agkararag. Pagayatak nga iturong kayo nga agkararag aggapu ta puso yo. Ket mapaleiw yo nga ti kararag ket napateg ta ni Apo laeng ti mangiturong ti nalenteg a pinagbiag. Isu gapu na, ububbing ket lukatan yo ta puspuso yo ket ipasnek yo ti agkararag tapno addaan kay ti pia salunat ken ragsak nga agnanayon. Salamat ti pinagsubalet yo kanyak" 07/97

Agusto 25, 1997 "Dakayo nga ubbing. Innekkan na kayo ni apo ti oras nga ummawat kadakayo tapno maisuro ken iturong na kayo ti nalingteg nga dalan. Babassit nga ububbing ket saan kayo nga maawanan ti pammati ken kuana, ta addan to aldaw nga manged yo ti pam magbaga na. Isu ngarud ubbing nga mamati kayo kadagitoy ibagbagak kadakayo awaten yo ken agkararag kayo tapno mabangaran kayo. Nangnangruna unay kadakayo nga apostuladas nga dakayo ti tuladen ti tattao. Awawagak amen nga papadre mamadre ken apostuladas nga dakayo ti mangisuro nga agrosaryo ken agkararag ta ti rosaryo babassit nga ubbing ket napateg unay kanyak tapno naasideg kayo kanyak ket matulangan kayo amen. Salamat ti pinagsubalet yo kanyak." 08/97

Septembre 25, 1997 "Dakayo nga annak ko. Tatta awawisen kayo nga sapay koma ta addaan kay ti pammati pinagayat ken ni apo Dios, ket nangnangruna unay koma nga isu na ti kapategan ti penagbiag tayo. Dakayo nga babassit nga ububbing ket awawisen kay amen nga agayat saan nga pinagayat ti maysa nga tao no diket pinagayat ken ni apo tay a Dios. Naragragsak pay koma ti pinagbiag no adda pammati yo tapno naasideg ket iturong na tayo ti nalenteg a dalan. Babassit nga ubbing no ngarud adda pammati yo kanyak ket dawdawatek ti pinagayat ko nga agkararag, agkararag ken agkararag awaten yo ayaten yo, pakawanen yo dagite nagbasol kadakayo ket idawdawat yo ti kararag tapno ti bunga ti pinagayat ni apo kadatayo ket manakabalen. Salamat ti pinagsubalet yo toy awag ko." 09/97

Oktobre 25, 1997 "Dakayo nga annak ko Tatta ngarud addaak kadakayo ket aw awisen kay nga agbaliw kuma ti pinagbiag toy pammagbagak. Babassit nga ubbing ti penagkararag ti biag yo kasta met ti dadduma agraman ti ubbing aw awitek ti penagayat ko ken ni apo tatta nga ti ragsak ken pia ti sangalubungan isu nga agkararag agkararag ken agkararag tapno ni ina ket bendisionan tay ti ragsak. Salamat toy pinagsubalit yo kanyak." 10/97

Nobember 25, 1997 "Dakayo nga annak ko, Tatta aw awesin kayo nga mamate ti kena krestiyano. Babassit nga ubbing dumalan kayo kanyak ta siak ti mangisuro ti oras ti bendesiyon, ket saan kay kuma nga agbabawe ti kenakrestiyano. Holy Martyr natay nga nakaimatang: siak ti krestiyano nga agayayat ken ni apo Dios ti awan inggana babassit nga ububbing. Tatta ket awawisen kayo nga agragsak ti kinaragsak ti maysa a krestiyano ket ngarud napateg ti pammati ta aw-awagan na kayo nga umawat ti maysa a signal ti penagbiag no adda pammati ken penagayak ken ni apo Dios ket agkararag, agkararag, agkararag tapno maretna yo ta puso yo ti sareta ni apo Dios. Salamat ti penagsubalet yo kanyak." 11/97

Error


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 03/25/98