Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1998 In Ilocano

Error - Missing File


Nobembre 25, 1998 "Dakayo nga annak ko. Tatta awawisen kayo nga agsagana ti para kadakayo, ti sasaangpet ni Jesu Kristo. Ti nasayaat nga u-umay ket ragsak ti puso yo. Ket agpakawan kay ngarud tapno dakayo nga ububbing ket nalempiyo ken nalines ti pinagbiyag yo, ket mangrugi ita nga aldaw saan yo nga ipabigat. Dakayo nga annak ko awawisen kay nga kanayon, tapno maipakitak ken maiturong kay sa di langet. I su ngarud ububbing nga unasideg kay kanyak, tapno mabendisiyonan kayo ket dakayo nga ububbing awaten yo ti agkararag, agkararag, agkararag. Salamat ti pinagsubalet yo kanyak." 11/98

October 25, 1998 "Dakayo nga Annak ko, Tatta awawisen kayo nga umasideg toy agayayat nga pusok awawisek nga agbalew ti pamilya yo ket idaw dawat ko nga umona aggilen, agkararag, ken agkumpesar, annak ko awaten yo toy pammagbagak nga agtaud ta puso yo, uray no saan yo nga ammo ti agkararag. Tatta ket aw awisen kayo nga sapay koma ta ipaspasnek dak tapno maiturong kayo nga agayat ken ni anak ko nga Jesu Kristo, tapno ayayaten na kayo met, tapno ti kasta ububbing ket addaan kay ti pia ta ni laeng Apo Dios ti manakabalen. Salamat ti pinagsubalit yo kanyak." 10/98

Septembre 25, 1998 "Dakayo nga Annak ko. Tatta awawisen kayo nga makaimatang ti pammate yo ken ni ama nga Diyos. Annak ko, kas makikita yo ti ado nga mangmangyare ken pammagbaga, kas binegat makita yo ti lawag ket ni apo Diyos awawagan na kayo nga sapay koma ta adda pammati yo ken kuana ado nga sarsarita yo, mgen dakayo nga ubbing basset ti pammati yo, isu ngarud nga awaten yo ket panunuten yo nga na laeng toy pammagbagak, saan nga sao laeng ket aweten yo ti penagbiag yo tapno dakayo nga ubbing ket dahdakle ti pammati yo ken kuana nga aggapo ta puso yo. Salamat ti pinagsubalet yo kanyak" 09/98

Augusto 25, 1998 "Dakayo nga Annak ko. Tatta awawisen kay manen nga umasideg kanyak pangep ti pinagkararag. Annak ko nga ububbing siak ti Ina yo. Ayayaten kayo ket kayat ko tungal maysa ket maisalakan kay kanyak Sadilanget, isu ngarud anak ko nga agkarag kayo idawdawat yo ti pinag biag yo nga nasantowan. Salamat ti pinagsubalit yo kanyak." 08/98

Hulyo 25, 1998 "Dakayo nga Annak ko. Tatta ngarud nga annako awawisin kay manen nga agkurarag kan ni Jesu Kristo, tapno maipasnek yo ti agkararaj ket maratna yo ni Ato Dios kadakayo. Saan yo a padyen wen no makita ti pinagkararaj yo no awan pammapi yo nga agkarrarag. Isu ngarud annako nga idawdawat yo ta puso yo kan ni Jesu Kristo tapno naasideg ti pinagayat na kadakayo. Annakko ita ngarud ket oras yo ti umawat ti nasayaat a pammakawen tapno ni Apo ken pakawanen na kay nga agnanayon. Salamat toy pinagsubalit yo kanyek." 07/98

Hunyo 25, 1998 "Dakayo nga Annak ko! Tatta pinagayat, ko nga agpasalamat kay ti pammagbagak. Bendisiyon kay amen ta siyak ti ina yo nga mangikarkararag kadakayo, ket aw awisen kay amen nga umasideg ken ni Jesu Kristo nga annak ko. Salamat toy pinagsubalet yo kanyak." 06/98


Error - Missing File


Error - Missing File


Error - Missing File


Error - Missing File


Error - Missing File


Error - Missing File


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/04/99