Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1999 In Ilocano

Error - Missing File


Nobembre 25, 1999 "Dakayo nga Annak ko! Tatta ngarud awawagan kay nga agkararag ita nga agnanayon ket ti pinagawet yo ti kross ket pinagayat yo, ket sapay koma ta addaan kay ti piya. Isu ngarud, dakayo nga annak ko ket agkararag nangruna ita nga ni Jesu Kristo nga mannakabalin ket ipaspasnek yo ta puso yo. Ti pinagkararag yo tapno addaan tay ti piya ti sanga ubangan nga agnanayon isu nga agkararag kay amen tapno naragsak tay nga umawat kenkuana. Dios ti agngina ti pinagsubalet yo kanyak." 11/99


Error - Missing File


Error - Missing File


Agusto 25, 1999 "Dakayo nga Annak ko! Tatta ket awawisen kay manen ken ni Apo tay a Dios nga mannakabalen, ti color ken ugali, ket nagsao ti bassit a sabong pangep ti kenapintas ken napateg a pinagayat na kadatayo. Annak ko ipasnek yo ti agkararag agtaod ta puso yo kasla agararubus a nalammies a danom kasta met ti kinalawa ti taltalon ti pinagayat ni Apo Dios kadatayo nga penarsuwa na, isu ngarud ikararag ken agyaman tayo inted na. Dios ti agngina ti panangipateg yo ite awag ko." 08/99

Hulyo, 25 "Ayayatek nga Annakko! Itatta intayo selebraran ti pinagkararag aggapo ite naimpapusuwan. Awawagan kayo annakko nya ingkay agyaman ti apo tayo nga dios kadagite inted na kadatayo. Ararapapek nga saan laing nga panagkararag no ketdi no ti panagmaymaysa ti amen nga Puso. Agkararag kayo ite puso tayo iti panagayat ken kapiya,isu nga dakayo nga annakko, agkararag kayo ken agragsak iti gracia nga inted ti apo tayo a Dios Uray no ui satanas bet manulsolisog iti pagpiggadan, adda ak latta nga mangkitkita kadakayo iti dalan iti panagayat. Dios ti agngina iti panangipateg yo iti awag ko." 07/99


Error - Missing File


Error - Missing File


Error - Missing File


Error - Missing File


Pebrero 25, 1999 "Dakayo nga Annak ko, Tatta manen ket addaak kadakayo, ite naimbag nga aldaw ti pinagbiyag yo, ket kast met ti sakripisyo ti pinagayat ko ken ni Jesu Kristo. Dakayo nga Annak ko, lukatan yo ta puso yo, ket idawat yo amen kanyak ti ragsak, ladladinget, ken uray sangkarigatan nga pannanumuton, tapno maidawat ko ken ni Jesu Kristo ket saan met a naladinget ng agayat ket pakawanen na kayo ti piya ken ragsak kay nga agnanayon. Ngarud ita ket aw awisen kay ti pagsayaatan yo, nga annak ko ket awaten yo ta puso yo ti agkararag tapno naasideg kay ken ni Jesu Kristo. Salamat ti penagsubalet yo kanyak." 02/99

Enero 25, 1999 "Dakayo nga annak ko: Siyak manen ti umawawis kadakayo ti pinagkararag. Awan ti diyo pinagbabawe ti pinagtrabaho ta ugale ket dekay pay laeng nga makareing. Agpanonot kay koma ket agkararag, agbalew kayo ket agkararag kay a sangkapamilya. Agkabel kayo ti santo itta altar ti pamilya yo. Agkararag, agbasa kayo, mingmingan yo, ket surwen yo nga ayaten ni Apo Dios kas pinagayat ti kapuwa nga tao. Ti pinagayat ni Apo Dios kanyak kasta met kadakayo ket ipak pakaammo na tapno maisalakan na kayo. Salamat ti pinagsubalet yo kanyak" 01/99


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/12/2000